• nl
Taalkeuze

RSZ-verminderingen bij onvolledige prestaties

Categorie: RSZ   Datum: 15/02/2013

Voor de berekening van de structurele vermindering en de doelgroepvermindering wordt rekening gehouden met een vaste multiplicatiefactor. Dit heeft tot gevolg dat men proportioneel meer vermindering kon genieten bij een deeltijdse tewerkstelling dan bij een voltijdse tewerkstelling. 

Deze werkwijze wordt aangepast waardoor het hogere bedrag aan RSZ-vermindering bij onvolledige prestaties wordt afgeschaft of verminderd. Hoe kleiner de prestaties, hoe kleiner de te genieten RSZ-vermindering. Het voordeel wordt verminderd om tot een meer evenredige bijdrageregeling te komen. Het saldo dat door deze aanpassing wordt bekomen, wordt aangewend ter versterking van de lagelooncomponenten van de structurele vermindering. 

  • Beta = vaste multiplicator

Structurele vermindering:

  • Prestatiebreuk  > 0,80 => beta =  1/per prestatiebreuk 
  • Prestatiebreuk  > 0,55 en < 0,80 => beta =  1,18 + ((prestatiebreuk – 0,55) x 0,28)
  • Prestatiebreuk  <  0,55 en > 0,275 => beta = 1,18
  • Prestatiebreuk < 0,275 => beta = 0 (tenzij uitzonderingen)

Doelgroepverminderingen:

  • Prestatiebreuk  > 0,80 => beta =  1/per prestatiebreuk 
  • Prestatiebreuk  > 0,55 en < 0,80 => beta =  1 + ((prestatiebreuk – 0,55)
  • Prestatiebreuk  <  0,55 en > 0,275 => beta = 1
  • Prestatiebreuk < 0,275 => beta = 0 (tenzij uitzonderingen)

Bron:

  • Koninklijk Besluit van 24 januari 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, BS 4 februari 2013, 5542.