• nl
Taalkeuze

Re-integratie langdurig zieken: Wat als mijn werknemer een re-integratieplan weigert?

Categorie: Sociaal   Datum: 17/02/2017

Zoals u allen reeds bekend, zijn sedert 9 januari 2017 de eerste re-integratietrajecten in het kader van de nieuwe wetgeving daaromtrent in voege getreden.

De vraag stelt zich echter wat u als werkgever nog kan ondernemen indien een werknemer een voorstel tot re-integratieplan met aangepast werk manifest weigert? Er kunnen alvast twee situaties worden onderscheiden:

  • Indien een tijdelijk arbeidsongeschikte werknemer ander/aangepast werk weigert, zal hij in principe gewoon verder arbeidsongeschikt blijven tot hij opnieuw 100% geschikt is om zijn initieel overeengekomen werk te hervatten, of tot de arbeidsgeneesheer eventueel een nieuwe gezondheidsbeoordeling zou opstarten al dan niet met een andere uitkomst. Als werkgever hoeft u dus in principe verder niets te ondernemen.
  • Indien een definitief arbeidsongeschikte werknemer ander/aangepast werk weigert, betekent dit eigenlijk dat het re-integratietraject bij de werkgever definitief is beëindigd. Na het doorlopen van de beroepstermijn van 7 werkdagen die de arbeidsongeschikte werknemer eventueel nog kan aanwenden, zal de werkgever dan ook kunnen beslissen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen op grond van medische overmacht.

Op die manier kan een werknemer in feite gesanctioneerd worden indien hij zomaar een re-integratieplan weigert. Als de werknemer de beëindiging omwille van medische overmacht wenst aan te vechten, zal dit dienen te gebeuren via een procedure voor de bevoegde Arbeidsrechtbank. In een dergelijke procedure kunnen het voorgelegde re-integratieplan en de redenen van de weigering een rol spelen bij de beoordeling door de rechter.

Bron: