• nl
Taalkeuze

Recht op tijdskrediet met motief zorg en onderbrekingsuitkeringen uiteindelijk in evenwicht

Categorie: Sociaal   Datum: 2/06/2017

In onze eerdere nieuwsflashes kon u reeds lezen dat de beloofde verhoging van de periode waarin men aanspraak maakt op onderbrekingsuitkeringen werd uitgesteld.

Het Koninklijk Besluit dat de onderbrekingsuitkeringen in overeenstemming brengt met het recht op tijdskrediet als bepaald in de cao nr. 103 werd nu gepubliceerd.

Met ingang van 1 juni 2017 heeft een werknemer recht op 51 maanden tijdskrediet met een zorgmotief, alsook 51 maanden recht op een onderbrekingsuitkering. Alle schriftelijke aanvragen vóór 1 juni 2017 vallen alsnog onder de oude regels.
Bovendien zijn volgende vooropgestelde wijzigingen inzake tijdskrediet nu ook in werking getreden:

  • Een werknemer met twee deeltijdse contracten bij verschillende werkgevers kan vanaf heden 1/5de tijdskrediet opnemen;
  • De hoogte van onderbrekingsuitkeringen bij de opname van tijdskrediet voor werknemers met 5 jaar anciënniteit daalt;
  • Een werknemer kan voortaan ook tijdskrediet met motief medische bijstand opnemen voor familie van diens wettelijk samenwonende partner en niet meer alleen voor diens echtgenoot/echtgenote;
  • Bij opname van tijdskrediet met motief medische bijstand wordt de mogelijkheid om dit verlof op te nemen beperkt tot aanverwanten in de 1ste graad (voorheen was dit tot aanverwanten in de tweede graad);
  • De behandelend arts moet vanaf heden bijkomend op het attest aanduiden of de zorgbehoefte daadwerkelijk een loopbaanonderbreking of -vermindering behoeft (behalve wanneer de werknemer de medische bijstand aanvraagt voor een eigen minderjarig zwaar ziek kind of een minderjarig zwaar ziek kind dat een gezinslid is).

Voor meer informatie hieromtrent kan u nogmaals onze Nieuwsflash van 30 december 2016 nalezen.

Bron:

  • Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, BS 1 juni 2017, 60619.
  • Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten met betrekking tot de wijziging van sommige bedragen van onderbrekingsuitkeringen, BS 1 juni 2017, 60622.
  • Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid, BS 1 juni 2017, 60625.