• nl
Taalkeuze

Regionalisering RSZ-verminderingen: een inleiding

Categorie: Sociaal   Datum: 6/12/2013

Ten gevolge van de 6de Staatshervorming worden vanaf 1 juli 2014 de bevoegdheden en de middelen voor bepaalde RSZ-verminderingen overgedragen aan de gewesten. Daardoor zal een groot deel van de huidige “specifieke” doelgroepverminderingen (DGV) worden geregionaliseerd. De algemene DGV blijven een federale materie. 

Omvorming van de specifieke bijdrageverminderingen

Met het oog op de regionalisering zullen de huidige specifieke bijdrageverminderingen opgenomen worden in het systeem van de geharmoniseerde verminderingen. Het gaat om de volgende verminderingen:

  • Gesubsidieerde contractuelen. Dit wordt de DGV gesubsidieerde contractuelen;
  • Herverdeling van de arbeid in de openbare sector. Dit wordt de DGV gesubsidieerde contractuelen (voor de openbare sector volgt een ontdubbeling van de kengetallen. Dezelfde kengetallen worden tot nu toe gebruikt voor de gesco’s en voor de vervangers in het kader van de herverdeling van de arbeid);
  • KB 483 (huispersoneel). Dit wordt de DGV huispersoneel;
  • Onthaalouders. Dit wordt de DGV onthaalouders;
  • Kunstenaars. Dit wordt de DGV kunstenaars. 

Het gaat weliswaar om kleinere DGV, die echter cumuleerbaar zijn met de structurele vermindering. Op dit ogenblik krijgen bovenstaande groepen een RSZ-vermindering in de vorm van een vrijstelling van één of meerde basiswerkgeversbijdragen. Omdat deze verminderingen voortaan ook forfaitair zullen worden berekend, zullen nieuwe forfaits worden gecreëerd. 

Gebruik van de vestigingseenheid om vast te stellen welke regionale vermindering toepasselijk is 

Als uitgangspunt om te bepalen welke regionale vermindering toepasselijk is, zal de vestigingseenheid (VE) gebruikt worden.  Momenteel komt deze voor in de werknemerslijn, maar in de toekomst zal deze in iedere tewerkstellingslijn van elke werknemer moeten staan. Werkgevers die niet beschikken over een vestigingseenheid, zullen een specifieke code moeten meedelen (bv. buitenlandse ondernemingen).

Timing

Vanaf de DmfA-aangifte 2014/1 zal de RSZ het mogelijk maken om de vestigingseenheid op het niveau van de tewerkstellingslijn in te vullen (= fase van pre-regionalisering). De aanvang van de regionalisering is echter pas voorzien vanaf kwartaal 2014/3. 

Meer gedetailleerde informatie is terug te vinden in de nieuwigheden van de RSZ-instructies: 

https://www.socialsecurity.be/instructions/nl/instructions/new/dmfappl/2013-04/content.html