• nl
Taalkeuze

Reminder: Verplichtingen bij tewerkstelling van werknemers van buiten de Europese Unie

Categorie: Sociaal   Datum: 15/11/2013

Op 4 maart 2013 is een nieuwe wet in werking getreden die voorziet in een aantal bepalingen ter aanscherping van de maatregelen tegen het werk van onderdanen van derde landen (met name een persoon die geen burger is van de Europese Unie en die niet onder het Europees gemeenschapsrecht m.b.t. het vrij verkeer vallen) die illegaal in België verblijven en geen geldige arbeidskaart bezitten. Niettegenstaande het feit dat deze wet al geruime tijd in werking getreden is, wensen we toch nog even de belangrijke wijzigingen die deze wetgeving teweegbracht, onder de aandacht te plaatsen.

Verplichtingen van de werkgever

Een werkgever die een onderdaan van een derde land wenst tewerk te stellen moet:

  • vooraf nagaan of deze beschikt over een geldige verblijfsvergunning of een andere machtiging tot verblijf;
  • ten minste voor de duur van de tewerkstelling een afschrift of de gegevens van de verblijfsvergunning of een andere machtiging tot verblijf beschikbaar houden voor de bevoegde inspectiediensten;
  • aangifte doen van de aanvang en de beëindiging van zijn tewerkstelling overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen (DIMONA).

De werkgever blijft in ieder geval verplicht een arbeidsvergunning voor de tewerkstelling te hebben en de werknemer moet over een arbeidskaart bezitten.

Sancties

Een werkgever die de voormelde verplichtingen niet naleeft riskeert een administratieve of strafrechtelijke boete van 1.800 EUR tot 36.000 EUR per vastgestelde inbreuk.

Indien de zaak bij de rechtbank aanhangig gemaakt wordt, kan de rechter bovendien bepaalde bijkomende straffen uitspreken (bijvoorbeeld  een exploitatieverbod of een bedrijfssluiting voor een periode van 1 tot 3 jaar). 

Bron:

  • Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen, B.S. 22 februari 2013.