• nl
Taalkeuze

Risicogroepen: ook geen bijkomende werkgeversbijdrage bij onvoldoende opleidingsinspanningen voor het jaar 2011!

Categorie: Sociaal   Datum: 8/07/2016

Artikel 30 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact voert een bijkomende werkgeversbijdrage in voor de financiering van het betaald educatief verlof voor de werkgevers die behoren tot de sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen leveren.

Op basis daarvan werden meerdere ministeriële besluiten opgemaakt die, per referteperiode, de sectoren vastlegden die deze bijkomende bijdragen moesten betalen.

De Nieuwsflashen van 29 april 2016 en 20 mei 2016 berichtten reeds over het feit dat de Raad van State de ministeriële besluiten heeft vernietigd die betrekking hadden op de refertejaren 2008 en 2009.

Ook tegen het ministerieel besluit dat betrekking heeft op het refertejaar 2010 werd een beroep tot nietigverklaring voor de Raad van State ingediend. Verwacht wordt dat deze ook zal worden nietig verklaard. De RSZ besliste alvast om de opgestelde debetberichten voor de refertejaren 2008, 2009 en 2010 te annuleren.

Tegen het ministerieel besluit dat betrekking heeft op het refertejaar 2011 werd geen beroep ingediend, omdat deze niet langer vatbaar was voor een beroep tot nietigverklaring. Om reden van billijkheid, gelijkheid en evenredigheid echter wordt dit besluit nu opgeheven door een meer recent ministerieel besluit.

Volgens de USS zal de RSZ de annulatie van de debetberichten “onvoldoende opleidingsinspanningen” voor het jaar 2011 in de loop van augustus uitvoeren.

Bron:

  • Ministerieel besluit van 20 juni 2016 tot opheffing van het Ministerieel besluit van 17 april 2013 tot vaststelling van de definitieve lijst voor het jaar 2011 van sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren in uitvoering van artikel 3, § 4, van het koninklijk besluit van 11 oktober 2007 tot invoering van een bijkomende werkgeversbijdrage ten bate van de financiering van het betaald educatief verlof voor de werkgevers die behoren tot sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren in uitvoering van artikel 30 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, laatst gewijzigd bij de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, BS 4 juli 2016, 41000;
  • Berichtgeving USS dd. 4 juli 2016;
  • Tussentijdse instructie RSZ dd. 17 mei 2016.