• nl
Taalkeuze

S.E.S.A.M.: de nieuwe steunmaatregel voor de commerciŽle sector in het Waals gewest

Categorie: Sociaal   Datum: 31/05/2013

Op 1 juni 2013 treedt een nieuwe steunmaatregel voor de commerciële sector in het Waals gewest in werking, genaamd S.E.S.A.M. (= Soutien à l’Emploi dans les Secteurs d’Activités Marchands). Met het invoeren van deze nieuwe maatregel wil men tegemoet komen aan het afschaffen van de APE-commerciële sector.

Deze maatregel voorziet in een financiële tegemoetkoming voor zelfstandigen en kmo’s met minder dan 50 werknemers die in het Waalse gewest een niet-werkende werkzoekende aanwerven.

Om aanspraak te maken op deze nieuwe steunmaatregel dient evenwel aan heel wat voorwaarden te worden voldaan, zoals o.m.:

 • De aangeworven persoon dient niet-werkend werkzoekend te zijn of werkend werkzoekend tijdens de opzegperiode als gevolg van een ontslag door de werkgever en moet ingeschreven zijn bij de FOREM;
 • In de twaalf maanden voorafgaand aan de laatste inschrijving bij de FOREM mag betrokken werknemer niet verbonden geweest zijn met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met dezelfde onderneming, tenzij het om een vervangingsovereenkomst gaat;
 • In dienst genomen met een (voltijdse of minstens halftijdse) arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd;
 • Voorzien in een verhoging van de tewerkstelling tijdens een periode die dubbel zo lang is als de periode waarin de steun wordt toegekend;
 • ...

De financiële steun die men in het kader van S.E.S.A.M. kan genieten bestaat uit een forfaitaire toelage per werknemer die degressief is over een periode van maximaal 3 jaar. Deze toelage bedraagt:

 • eerste jaar na aanwerving: 10.000 EUR;
 • tweede jaar na aanwerving: 7.500 EUR;
 • derde jaar na aanwerving: 5.000 EUR.

Dit bedrag wordt jaarlijks verhoogd met een bedrag van 2.500 EUR indien de werknemer:

 • op de datum van aanwerving jonger dan 30 jaar of ouder dan 50 jaar is;
 • geen getuigschrift van secundair onderwijs van de tweede graad heeft;
 • niet tewerkgesteld werd in de periode van zes maanden volgend op een geïndividualiseerde begeleiding;
 • erkend is als persoon met een handicap die een subsidie krijgt van het AWIPH;
 • deel uitmaakt van de eerste drie aanwervingen verricht door de onderneming;
 • een functie uitoefent die de economische groei van de onderneming en de evolutie naar de duurzame ontwikkeling bevordert.

Deze verschillende bedragen moeten geproratiseerd worden in geval van deeltijdse tewerkstelling van de aangeworven werknemer.

Indien een werknemer die aangeworven wordt voldoet aan meerdere van de hierboven vermelde criteria kan de jaarlijkse toelage verhoogd worden met een maximaal bedrag van 5.000 EUR per jaar en per werknemer zonder dat het geheel van de bedragen van de jaarlijkse toelages 55.000 EUR per onderneming en per belastingjaar overschrijdt.

Deze toelage wordt door de Waalse regeling betaald in driemaandelijkse schijven. Het eerste kwartaal begint te lopen vanaf de aanwerving van de werkzoekende. Op deze manier kan men nagaan of de werkzoekende nog steeds tewerkgesteld is en of de werkgever het vastgestelde totale arbeidsniveau handhaaft (zie voorwaarden).

Indien u een toekenning tot een financiële toelage wenst aan te vragen kan u dit enerzijds per e-mail (via een specifiek document) of anderzijds op papier. Deze aanvraag dient gericht te zijn aan de Directie Tewerkstellingsbevordering van het Departement Werk en Beroepsopleiding van het Operationele Directoraat-generaal Economie, Tewerkstelling en Onderzoek van de Waalse Overheidsdienst.

De aanwerving van de werknemer moet uiterlijk plaatsvinden binnen de 6 maanden volgend op de kennisgeving van de beslissing om de financiële stimulans toe te kennen.

Bron:

 • Decreet van 2 mei 2013 betreffende de financiële incentives ter bevordering van de indienstneming van personeel bij sommige ondernemingen, BS 22 mei 2013, 28968.