• nl
Taalkeuze

SWT: praktische aanpassingen om de rechtszekerheid van de oudere werknemer te verhogen

Categorie: Sociaal   Datum: 31/03/2017

De reglementering omtrent SWT (voorheen: brugpensioen) ondergaat regelmatig wijzigingen. Ook nu weer werden een aantal aanpassingen doorgevoerd, ditmaal teneinde de rechtszekerheid van de oudere werknemer te bevorderen.

De doorgevoerde wijzigingen situeren zich op 2 niveau’s:

 1. De leeftijdsvoorwaarde van toepassing om op SWT te kunnen gaan
 2. Een bijkomende overgangsbepaling om op 60-jarige leeftijd toe te treden tot het algemeen stelsel

Wijziging m.b.t. de leeftijdsvoorwaarde die van toepassing is om op SWT te kunnen gaan

Situatie tot voor kort

Tot voor kort gold voor alle SWT-stelsels als algemene regel dat om te verifiëren of een werknemer op SWT kon gaan men rekening moest houden met de leeftijdsvoorwaarde die van toepassing was op het einde van de arbeidsovereenkomst van de betrokken werknemer. In de praktijk leidde dit evenwel vaak tot bepaalde moeilijkheden (veelal bij werknemers met zeer lange opzeggingstermijnen), gezien door de stapsgewijze verhoging van de leeftijdsvoorwaarden SWT het kon voorvallen dat op het einde van de arbeidsovereenkomst er reeds een verhoogde leeftijdsvoorwaarde van toepassing kon zijn.

In het algemeen stelsel SWT (CAO NAR nr. 17) worden dergelijke situaties opgevangen door het zgn. ‘vastklikrecht’.

Ter herinnering: het vastklikrecht houdt in dat indien een werknemer op een bepaald ogenblik voldoet aan de leeftijds- en beroepsloopbaanvoorwaarden voor een SWT en op dat moment een geldige cao hierin voorziet, hij deze rechten behoudt als hij ervoor kiest om nog actief te blijven.
M.a.w. als hij op een later moment (wanneer de voorwaarden strenger geworden zijn of achteraf blijkt dat de cao niet verlengd werd) toch kiest voor SWT, kan hij in dat SWT instappen omdat hij zijn eerder verworven rechten heeft behouden.

Dit gold evenwel niet voor de ‘tijdelijke/specifieke’ stelsels, meer bepaald:

 • bouw/nacht/zwaar beroep;
 • zwaar beroep residuair stelsel;
 • mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen;
 • zeer lange loopbaan.

Doorgevoerde wijziging

Voor de ‘tijdelijke/specifieke’ stelsels geldt voortaan niet meer de regel dat men moet rekening houden met de leeftijdsvoorwaarde zoals van toepassing op het einde van de arbeidsovereenkomst, maar wel met de leeftijdsvoorwaarde zoals vastgesteld door de cao van toepassing op het ogenblik van ontslag (en dus ongeacht de leeftijdsvoorwaarde die van toepassing is op het einde van de arbeidsovereenkomst).

Bv. Een cao in een ‘tijdelijk/specifiek’ stelsel voorziet dat men in 2017 op SWT kan gaan op 58-jarige leeftijd; vanaf 2018 wordt dit 59 jaar. Een werknemer wordt in 2017 ontslagen en bereikt in november 2017 de leeftijd van 58 jaar; de opzeggingstermijn van betrokken werknemer loopt evenwel pas ten einde in maart 2018 (op dat ogenblik geldt evenwel een leeftijdsvoorwaarde van 59 jaar).

 • Volgens de vroegere regels had betrokken werknemer niet op SWT kunnen gaan, gezien op het einde van de arbeidsovereenkomst (i.c. maart 2018) een leeftijdsvoorwaarde van 59 jaar van toepassing was;
 • Volgens de nieuwe regels kan de betrokken werknemer wel op SWT gaan, gezien men rekening mag houden met de leeftijdsvoorwaarde zoals vastgesteld door de cao van toepassing op het ogenblik van ontslag.

Opmerking

Aan onderstaande elementen wijzigt er NIETS in de reglementering SWT:

 • Het ogenblik waarop aan de leeftijdsvoorwaarde om op SWT te kunnen gaan moet worden voldaan:
  Wanneer er moet voldaan zijn aan de leeftijdsvoorwaarde wijzigt niet. De leeftijdsvoorwaarde moet ten laatste bereikt zijn:
  • op het einde van de arbeidsovereenkomst;
  • EN
   • ofwel tijdens de periode waarin die cao van toepassing is,
   • ofwel gedurende de periode waarin de cao van toepassing is die deze cao verlengt, voor zover de verlengende cao dezelfde leeftijdsvoorwaarde voorziet.

Stel dat in het voorbeeld hierboven de persoon de leeftijd van 58 jaar niet bereikt in november 2017, maar pas in januari 2018, dan zal hij toch niet op SWT kunnen gaan, aangezien aan bovenstaande voorwaarde niet is voldaan (leeftijd bereikt tijdens geldigheidsperiode van de cao of verlengde cao met zelfde leeftijdsvoorwaarde). Immers, de cao die geldig was op het moment van het ontslag die de leeftijdsvoorwaarde van 58 jaar bevatte, is niet meer geldig, aangezien deze vervangen werd door een nieuwe cao voor 2018 die de leeftijdsvoorwaarde van 59 jaar bevat.

 • De loopbaanvoorwaarde SWT:
  Inzake de loopbaanvoorwaarde SWT wijzigt er evenmin iets; op vlak van de loopbaanvoorwaarde dient (nog) steeds rekening te worden gehouden met de situatie ‘op het einde van de arbeidsovereenkomst’.
  M.a.w. de toepasselijke loopbaanvoorwaarde om op SWT te kunnen gaan, is de loopbaanvoorwaarde die van toepassing is op het einde van de arbeidsovereenkomst (i.e. verschil met de leeftijdsvoorwaarde); deze loopbaanvoorwaarde dient tevens ten laatste bereikt te worden op het einde van de arbeidsovereenkomst.

Inwerkingtreding?

Deze aangepaste regel op vlak van de leeftijdsvoorwaarde SWT is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten die effectief een einde nemen na 31 december 2016.

Bijkomende overgangsbepaling in het algemeen stelsel

Situatie tot voor kort

Op 1 januari 2015 is de leeftijdsvoorwaarde voor toetreding tot het algemeen stelsel (CAO NAR nr. 17) verhoogd van 60 naar 62 jaar. Er werden toen twee overgangsbepalingen voorzien waarop het mogelijk bleef om op 60-jarige leeftijd toe te treden tot het SWT, m.n.

Eerste overgangsbepaling

De werknemers moeten gelijktijdig aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Ontslagen zijn vóór 1 januari 2015;
 • Leeftijd van 60 jaar hebben uiterlijk op 31 december 2016 én op het einde van de arbeidsovereenkomst (mits uitzonderingen);
 • Vereiste beroepsverleden bereikt hebben op het einde van de arbeidsovereenkomst.

Tweede overgangsbepaling

De werknemers moeten gelijktijdig aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Ontslagen zijn tijdens geldigheidsperiode van een andere cao (sectorale of ondernemings-cao) dan CAO nr. 17 NAR;
 • Deze cao moet gesloten en neergelegd zijn vóór 1 juli 2015 en treedt uiterlijk in werking op 1 januari 2015 (max. duur 3 jaar);
 • Deze cao voorziet minstens de leeftijd van 60 jaar voor SWT;
 • De leeftijd van 60 jaar bereiken uiterlijk op het einde van de arbeidsovereenkomst én tijdens de geldigheidsperiode van de cao;
 • Vereiste beroepsverleden bereikt hebben op het einde van de arbeidsovereenkomst.

Doorgevoerde wijziging

Er komt nu een derde overgangsbepaling bij. De werknemers moeten gelijktijdig aan volgende voorwaarden voldoen:

 • ze zijn ontslagen na de geldigheidsperiode van de cao bedoeld in de tweede overgangsmaatregel;
 • ze bereiken de leeftijd van 60 jaar uiterlijk op het einde van hun arbeidsovereenkomst en tijdens de geldigheidsperiode van de cao bedoeld in de tweede overgangsmaatregel;
 • het vereiste beroepsverleden bereikt hebben op het einde van de arbeidsovereenkomst en tijdens de geldigheidsperiode van de cao bedoeld in de tweede overgangsmaatregel.

Inwerkingtreding?

Bovenstaande wijziging is van toepassing op alle ontslagen gegeven vanaf 23 februari 2017 (zijnde de 10de dag volgend op de publicatie van het wijzigingsKB in het Belgisch Staatsblad).

Bron:

 • KB 30 januari 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, BS 13 februari 2017, 20114.