• nl
Taalkeuze

SWT - Aangepaste percentages voor ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering

Categorie: RSZ   Datum: 17/03/2017

De Programmawet van 25 december 2016 heeft sinds 1 januari 2017 de bijzondere werkgeversbijdrage voor de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag verhoogd (zie Nieuwsflash 16 december 2016).

In het Belgisch Staatsblad van 10 maart 2017 werd een uitvoeringsbesluit gepubliceerd dat in aangepaste bijdragevoeten voorziet voor zowel de ondernemingen in moeilijkheden als deze in herstructurering.

Ingeval de aankondiging van het collectief ontslag en de erkenning van de werkgever als onderneming in herstructurering dateert van na 31 oktober 2016 en de werkloosheid met bedrijfstoeslag aanvangt tijdens de periode van deze erkenning:

Leeftijd
  1. bij aanvang SWT
  2. op einde erkenningsperiode
Tijdens de periode van erkenning (1) Na de periode van erkenning (2)
< 55 jaar 142,50% 142,50%
≥ 55 < 58 jaar 75% 75%
≥ 58 < 60 jaar 75% 75%
≥ 60 < 62 jaar 30% 37,50%
≥ 62 jaar 30% 31,25%

Ingeval de werkgever na 31 oktober 2016 erkend is als onderneming in moeilijkheden of erkend is als onderneming in herstructurering** en de werkloosheid met bedrijfstoeslag aanvangt tijdens de periode van deze erkenning:

Leeftijd
  1. bij aanvang SWT
  2. op einde erkenningsperiode
Tijdens de periode van erkenning (1) Na de periode van erkenning (2)
< 55 jaar 16,88% 142,50%
≥ 55 < 58 jaar 12,50% 75%
≥ 58 < 60 jaar 8,13% 75%
≥ 60 < 62 jaar 4,38% 37,50%
≥ 62 jaar 4,38% 31,25%

De percentages die van toepassing zijn na de periode van erkenning zijn verschuldigd vanaf de maand volgend op de maand waarin de erkenningsperiode een einde neemt.

De aangepaste percentages treden retroactief in werking vanaf 1 januari 2017.

** Het gaat om een specifieke categorie van ondernemingen in herstructurering die wordt gelijkgesteld met ondernemingen in moeilijkheden.

Bron:

  • KB 24 februari 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2010 tot uitvoering van het hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1), betreffende de socialezekerheidsbijdragen en de inhoudingen verschuldigd in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, op aanvullende vergoedingen bij sommige socialezekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen, BS 10 maart 2017, 35025.