• nl
Taalkeuze

Schijnzelfstandigen: de Administratieve Commissie officieel samengesteld!

Categorie: Sociaal   Datum: 1/03/2013

De wet betreffende de aard van de arbeidsrelaties (Programmawet (I) 27 december 2006 – titel XIII over de “aard van de arbeidsrelaties”) bevat een wettelijke regeling om het onderscheid te kunnen maken tussen een werknemer en een zelfstandige en heeft tot doel het fenomeen van de schijnzelfstandigen te verhinderen. Het uitgangspunt van deze wet bestaat er in dat de partijen vrij kunnen kiezen tussen een samenwerking op zelfstandige basis of als loontrekkende. Indien er echter bij nader onderzoek of bij controle voldoende elementen zijn die onverenigbaar zijn met de kwalificatie die door de partijen aan de arbeidsrelatie wordt gegeven, zal er een herkwalificatie van de arbeidsrelatie gebeuren. Om te kunnen beoordelen of partijen al dan niet op zelfstandige basis of als loontrekkende samenwerken, stelt de wet enkele criteria voorop op basis waarvan de kwalificatie dient te gebeuren. Enerzijds gaat het om enkele algemene criteria (m.n. wil van de partijen, vrijheid van organisatie werktijd, vrijheid van organisatie werk, onderwerping aan interne controle en eventuele sancties) die gelden voor alle sectoren en voor alle beroepen; anderzijds kunnen bij K.B. ook aanvullende specifieke criteria worden uitgewerkt die enkel geldig zijn voor bepaalde sectoren of bepaalde beroepen (zie o.m. nieuwsflash van 14 september 2012).

Daarnaast werd ook voorzien in de oprichting van een “Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelaties”, de zgn. rulingcommissie. Deze Commissie voorziet o.m. om op verzoek van partijen in concrete gevallen bindende beslissingen te kunnen nemen of een arbeidsrelatie al dan niet een zelfstandige of een arbeidsovereenkomst uitmaakt. 

Tot op heden was deze Administratieve Commissie evenwel nog steeds niet opgericht. In het Belgisch Staatsblad van 21 februari 2013 zijn nu twee KB’s verschenen dewelke voorzien in de samenstelling en werking van deze Administratieve Commissie, alsook de leden van deze Administratieve Commissie benoemen. Hiermee is de oprichting van deze Administratieve Commissie een feit en kan deze zich voortaan uitspreken over concrete arbeidsrelaties.  

Bron: 

  • KB 11 februari 2013 houdende samenstelling en werking van de kamers van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie,  BS 21 februari 2013, 10232.
  • KB 11 februari 2013 tot benoeming van de leden van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie,  BS 21 februari 2013, 10237.
  • Nieuwsflash 14 september 2012.