• nl
Taalkeuze

Schrijf u nog snel in!

Datum: 4/10/2018

ALGEMENE OPLEIDING – Het ABC van een tewerkstelling

In deze driedaagse basiscursus sociaal recht komen alle onderwerpen aan bod waarmee u bij een tewerkstelling wordt geconfronteerd. Welke arbeidsovereenkomsten kunnen gesloten worden? Op welke wijze bepaalt u het toepasselijke loon? Hoe gaat u van een bruto naar een netto loon? Hoe zit het met de mogelijke uurroosters? Welke afwezigheden zijn er tijdens een tewerkstelling toegelaten? Hoe kan er een einde komen aan een arbeidsovereenkomst?

Deze opleiding wordt vanaf dit najaar opgesplitst in zes grote delen.

U kan ook enkel deelnemen aan één of meerdere van deze onderdelen.

Op het einde van elke opleidingsdag ontvangt u een uitgebreide syllabus met praktijkvoorbeelden.

Dag 1

Verplichtingen van de werkgever inzake tewerkstelling van personeel

Bij het aanwerven van personeel moeten heel wat formaliteiten worden vervuld, m.n. het opstellen van een arbeidsovereenkomst , verplichtingen Dimona, … Tijdens dit onderdeel wordt u door al deze formaliteiten geloodst.

Loonverwerking

In België is er een zeer groot verschil tussen de loonkost voor de werkgever en het nettoloon dat een werknemer ontvangt. In dit luik wordt nader toegelicht welke bijdragen en inhoudingen door een werkgever moeten worden verricht.                      

Arbeidsduur

Arbeidsduur vormt een essentieel element van de arbeidsovereenkomst. De verscheidenheid en variatie met betrekking tot de arbeidsduur is evenwel groot. Deze opleiding heeft als doel uw kennis bij te spijkeren inzake de wettelijk bepaalde en afwijkende arbeidsduurreglementering. Overuren, flexibele arbeid en deeltijds werk komen achtereenvolgens aan bod.

Dag 2

Jaarlijkse vakantie: vakantieduur

In onze opleiding jaarlijkse vakantie wordt aan de hand van talrijke voorbeelden de regelgeving inzake de berekening van de vakantieduur bij wisselende tewerkstellingspercentages opgefrist. Ook worden een aantal belangrijke wijzigingen die op til staan op het vlak van jaarlijkse vakantie voor u toegelicht. Denk maar aan situaties van samenloop van jaarlijkse vakantie en ziekte, progressieve tewerkstelling en vakantierechten,…Het participeren aan deze opleiding zal u in staat stellen om de talrijke vragen van uw medewerkers/klanten in verband met vakantieduur snel en accuraat te beantwoorden.

Jaarlijkse vakantie: berekening vakantiegeld

Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de na te leven regels bij het berekenen van vakantiegeld, vertrekvakantiegeld en de verrekening van vakantie-attesten. Daarnaast worden de spelregels inzake het opnemen van Europese (aanvullende) vakantie uitgebreid toegelicht. U zal kunnen beoordelen of een werknemer al dan niet in aanmerking komt voor Europese (aanvullende) vakantie, de duur van deze Europese (aanvullende) vakantie bepalen en de financiële gevolgen van de opname van deze vakantievorm voor uw werknemer inschatten. U gaat nadien zelf aan de slag en bent op het einde van de dag in staat manueel het vakantiegeld te berekenen en te verifiëren.

Dag 3

Schorsing van de arbeidsovereenkomst

Tal van gebeurtenissen (ziekte, tijdskrediet, zwangerschap,...) kunnen de uitvoering van een arbeidsovereenkomst schorsen. Het is dus belangrijk om te weten wat de oorzaak van de schorsing is en wat de concrete gevolgen hiervan zijn, zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Volgende onderwerpen komen onder meer aan bod: ziekte, zwangerschap, feestdagen, tijdelijke werkloosheid, tijdskrediet, thematisch verlof,...

Einde van de arbeidsovereenkomst

De beslissing om medewerkers te ontslaan gaat meestal gepaard met onzekerheden, emoties ... en kosten. In het kader van het eenheidsstatuut arbeiders/bedienden werd het ontslagrecht aanzienlijk gewijzigd. Via deze opleiding gidsen we u graag concreet en correct doorheen de diverse aspecten & modaliteiten verbonden met het ontslagrecht. Onderscheid tussen opzegging en verbreking, de overgangsregeling in het kader van het eenheidsstatuut, het ontslag om dringende reden, het einde van de arbeidsovereenkomst van bepaalde duur en het ontslag van beschermde werknemers komen uitgebreid aan bod.

Doelgroep

  • Nieuwe medewerkers op een personeelsdienst.
  • Personeelsmedewerkers die hun kennis willen opfrissen.

Data

DAG 1 - Vrijdag 12/10/2018

DAG 2 - Donderdag 18/10/2018

DAG 3 - Vrijdag 19/10/2018

Van 9 tot 16 uur (middagpauze inbegrepen)

Klik hier om in te schrijven.

Plaats

Nijverheidstraat 16 te Meulebeke (8760)

Voor Brussel: MERCURE HOTEL (zoals de sociale actualiteit)

Prijs

  • 1 dag naar keuze: 645 EUR
  • 2 dagen naar keuze: 975 EUR
  • 3 dagen: 1290 EUR

Documentatie, broodjes en koffie zijn in de prijs inbegrepen

Bijkomende informatie

Attesten

U kan een vormingsattest ontvangen bij deelname aan elk van deze sessies.

Meerdere deelnemers

15% korting vanaf de 2e deelnemer van hetzelfde bedrijf.

Kmo-portefeuille

Easy-services is een erkend dienstverlener voor kmo-portefeuille. Subsidies in het kader van een kmo-portefeuille kunnen elektronisch worden aangevraagd via http://www.kmo-portefeuille.be en dit tot 14 kalenderdagen na de start van de opleiding. Na deze termijn kan u geen aanspraak meer maken op een subsidie voor deze opleiding.

Annulatie

In geval u verhinderd bent, kunt u zich steeds laten vervangen door een collega of ons schriftelijk van uw afwezigheid verwittigen (uiterlijk twee dagen op voorhand). Indien u afwezig bent zonder tijdige schriftelijke verwittiging, zijn wij genoodzaakt een annulatiekost aan te rekenen van 50 EUR p.p.