• nl
Taalkeuze

Sociale Partners bereiken akkoord over IPA 2017-2018!

Categorie: Sociaal   Datum: 13/01/2017

Vakbonden en werkgevers hebben woensdagavond 11 januari 2017 een ontwerp van interprofessioneel akkoord bereikt voor 2017 en 2018. De bonden moeten de teksten wel nog voorleggen aan de achterban voor de definitieve goedkeuring.

We zetten de belangrijkste zaken op een rijtje.

Loonnorm 2017-2018

De maximale marge voor de loonkostontwikkeling (i.e. de loonnorm) in 2017-2018 bedraagt 1,1% bovenop de index. Deze maximale marge zal door de sociale partners in een algemeen verbindend verklaarde CAO binnen de NAR worden vastgelegd.
De concrete invulling van deze loonmarge dient op sectoraal en/of op ondernemingsniveau te worden vastgesteld.

Sociale uitkeringen

Naast een akkoord omtrent de lonen, bereikten de sociale partners ook een akkoord over de besteding van de zogenaamde welvaartsenveloppe. Alle laagste uitkeringen gaan omhoog, zowel voor zieken, invaliden, gepensioneerden als werklozen. De hoogste stijgingen zijn bestemd voor die uitkeringen die het verst onder de armoedegrens liggen.

Opvallend daarbij is de verhoging van de uitkeringen voor thematische verloven bestemd voor alleenstaande ouders met kinderen ten laste.

Verlenging maatregelen 2017-2018

Volgende bestaande maatregelen worden verlengd voor de periode 2017-2018:

 1. CAO nr. 105 betreffende het medisch brugpensioen (mindervaliden en ernstige lichamelijke problemen);
 2. De werkgeversbijdrage van 0,10% voor de inspanningen ten voordele van de personen die behoren tot risicogroepen;
 3. De innovatiepremie;
 4. De vrijstelling van de startbaanverplichting indien de sector een werkgeversbijdrage van 0,15% voorziet bij risicogroepen;
 5. De financiering en verduurzaming van de overheidstussenkomst in het kader van het 80/20-systeem (derdebetalersregeling woon-werkverkeer);
 6. Het behoud van de boete voor het niet-aanbieden van outplacementbegeleiding op 1.800 EUR.

SWT

Ook over de brugpensioen-/SWT-stelsels werd door de sociale partners een akkoord bereikt.
Voor 2017 blijven de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden in nagenoeg alle brugpensioen-/SWT-stelsels ongewijzigd t.a.v. de bestaande regels (2015-2016), behoudens voor brugpensioen/SWT voor ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering (56 jaar in 2017-2018 i.p.v. 55 jaar).
Voor 2018 wordt de leeftijdsvoorwaarde in nagenoeg alle brugpensioen-/SWT-stelsels met 1 jaar verhoogd.

Landingsbanen tijdskrediet

De voorwaarden om het recht te openen op een stelsel van landingsbanen/tijdskrediet blijven ongewijzigd en worden verlengd voor de periode 2017-2018.

Maatschappelijke uitdagingen

De sociale partners hebben zich er tevens toe geëngageerd werk te zullen maken omtrent bepaalde maatschappelijke uitdagingen zoals o.m.:

 • Burn-out;
 • Administratieve vereenvoudiging;
 • Toekomstgerichte arbeidsorganisatie;
 • Digitalisering en deeleconomie;
 • Mobiliteit (o.m. ‘mobiliteitsbudget’);
 • Herstructurering;
 • Jongerentewerkstelling;
 • Aanwerving en tewerkstelling bevorderen;
 • Naar een beter en sterker sociaal overleg.

Bron:

 • Diverse persberichten