• nl
Taalkeuze

Sociale verkiezingen: Enkele praktische vragen bij het indienen van de kandidatenlijsten

Categorie: Sociale Verkiezingen   Datum: 4/03/2016

De werkgever moet de kandidatenlijsten uiterlijk op X + 40 aanplakken in de onderneming (op dezelfde manier en plaats zoals de informatie op dag X). 

Deze kandidatenlijsten moet aangeplakt worden zoals ze werden ontvangen (i.e. de kandidaten in de volgorde van voordracht door de organisaties en inclusief eventuele fouten). 

In onze Nieuwsflash van volgende week wordt besproken op welke manier klacht kan worden ingediend tegen deze kandidatenlijsten of hoe kandidaten hun kandidatuur weer kunnen intrekken. 

Meer gedetailleerde informatie kunt u steeds terugvinden in de juridische handleiding (blz. 90 e.v.), welke u kunt consulteren op de website van EASYPAY GROUP, door in te loggen in “my.easypay-group”.

Wanneer moeten de lijsten ten laatste worden ingediend?

Het indienen van de kandidatenlijsten moet gebeuren ten laatste 35 dagen na het aanplakken van het bericht dat de verkiezingsdatum vaststelt (m.a.w. uiterlijk op dag X + 35). Lijsten ingediend na deze termijn worden niet meer in aanmerking genomen.

De datum van de voordracht van de kandidaten wordt vastgesteld op de datum van de verzending per post van de kandidatenlijsten of de datum van onmiddellijke overhandiging van de lijsten aan de werkgever.

Nieuw in 2016 is dat de kandidatenlijsten ook elektronisch kunnen worden ingediend via de webapplicatie van de FOD WASO. 

Maakt de werkgever geen gebruik van de webapplicatie, dan moet deze uiterlijk op X + 35 de FOD WASO contacteren via sociale.verkiezingen@werk.belgie.be om na te gaan of er kandidatenlijsten werden ingediend.  

Wie kan kandidatenlijsten voordragen?

De kandidatenlijsten worden voorgedragen door de interprofessionele representatieve werknemersorganisaties. Enkel het A.C.L.V.B. (lijst nummer 1), het A.B.V.V. (lijst nummer 2), het A.C.V. (lijst nummer 3) en het N.C.K. (lijst nummer 4) kunnen kandidatenlijsten voordragen. 

Deze werknemersorganisaties kunnen niettemin een volmacht geven voor de neerlegging van de kandidatenlijsten. Elke organisatie mag slechts één volmacht geven voor één enkele kandidatenlijst per werknemerscategorie. Zo zal bijvoorbeeld het A.B.V.V. een volmacht kunnen geven aan de B.B.T.K. voor het neerleggen van kandidatenlijsten. 

Indien er een aparte vertegenwoordiging is van kaderleden in de ondernemingsraad (d.w.z. dat er op dag X minstens 15 kaderleden zijn), dan kunnen de kandidatenlijsten eveneens worden ingediend door:

  1. de representatieve kaderledenorganisatie N.C.K. (Nationale Confederatie van Kaderleden) (lijst nummer 4);
  2. individuele huislijsten: kaderleden kunnen zich ook kandidaat stellen via individuele huislijsten, wanneer is voldaan aan volgende voorwaarden: 
    • minimum 5 kaderleden ondertekenen de lijst ter ondersteuning ervan (ondernemingen met 15 tot 49 kaderleden);
    • minimum 10 kaderleden ondertekenen de lijst ter ondersteuning ervan (ondernemingen met 50 tot 99 kaderleden);
    • minimum 10% van de kaderleden ondertekent de lijst ter ondersteuning ervan (ondernemingen vanaf 100 kaderleden). 

In dergelijk geval moet een lijstnummer worden aangevraagd bij de werkgever op het ogenblik dat de werknemersorganisaties hun lijst indienen.

De vorm van de kandidatenlijsten

Ook nieuw sinds 2016 is dat de kandidatenlijsten conform moeten zijn aan het model zoals voorzien in de wet. Worden ze elektronisch ingediend, dan voorziet de wet bovendien dat een bepaald formaat moet worden gerespecteerd. 

Aan wie moeten de kandidatenlijsten worden overgemaakt?

De lijsten moeten worden ingediend bij de werkgever en niet bij het comité of de ondernemingsraad.

Hoeveel kandidaten mogen op de lijst worden opgenomen?

Het aantal kandidaten op een lijst mag niet méér bedragen dan het aantal gewone en plaatsvervangende mandaten die kunnen worden toegekend. Een lijst die tegen deze bepaling indruist, is ongeldig. 

Desalniettemin moet de werkgever de lijst die eventueel méér kandidaten omvat dan officieel is toegelaten, afficheren! In het verdere verloop van de beroepsprocedure die volgt op de affichering van de kandidatenlijst kan een beroep worden ingesteld tegen dergelijke lijsten.

Mogen de representatieve organisaties ook onvolledige lijsten indienen bij de werkgever?

Onvolledige lijsten zijn toegelaten, doch, om aanleiding te geven tot de instelling van de ondernemingsraad of het comité, dient het totaal aantal voorgedragen kandidaten evenwel minimum 2 te zijn.

Wat met kandidatenlijsten voor gemeenschappelijke kiescolleges voor arbeiders en bedienden?

Indien afzonderlijke mandaten toegekend zijn aan de verschillende categorieën van personeelsleden (arbeiders, bedienden, kaders, jonge werknemers) moeten afzonderlijke kandidatenlijsten worden ingediend voor deze verschillende categorieën, ook als er gemeenschappelijke kiescolleges voor arbeiders en bedienden worden ingesteld.

Kan een werkgever tussenkomen in het aanduiden van kandidaten?

De organisaties zijn vrij in het indienen van kandidatenlijsten. De werkgever kan daar niet in tussenkomen, bijvoorbeeld door zich te verzetten tegen een bepaalde kandidatuur. De opportuniteit kan niet in vraag gesteld worden.

Werknemers die kandidaat zijn op twee lijsten

Wanneer een kandidaat op 2 lijsten voorkomt voor hetzelfde orgaan, zal de kandidatuur voorwerp uitmaken van de klachtenprocedure. Een werknemer mag zich wel kandidaat stellen voor het comité en voor de ondernemingsraad.

Gehuwde vrouwen en weduwen: naam

Gehuwde vrouwen en weduwen komen op de kandidatenlijsten voor met hun meisjesnaam, eventueel voorafgegaan door de naam van hun echtgenoot of van hun overleden echtgenoot. Zij kunnen elke wijziging dienaangaande aan hun werkgever meedelen tot dag X + 47.

Kunnen de werknemersorganisaties kandidaten tegen hun wil op de kandidatenlijsten plaatsen?

Werknemers kunnen niet ongewild op de lijst voorkomen. De kandidaatstelling moet steeds een vrijwillige handeling zijn. In de praktijk komt het nochtans voor dat een werknemer ongewild op de lijst komt te staan. De bedoeling hiervan is dat die persoon zijn kandidatuur zal intrekken. Op die manier krijgen de vakbonden extra tijd om kandidaten te zoeken om de ingetrokken kandidatuur te vervangen.

Recht op “gebruikelijke voornaam”

De kandidaten kunnen vragen om hun voornaam te laten volgen door hun “gebruikelijke voornaam”. 

Proportionaliteitsbeginsel

De representatieve organisaties moeten ernaar streven om, in de mate van het mogelijke, werknemers en werkneemsters van de verschillende afdelingen van de onderneming op hun kandidatenlijst op te nemen. 

Bron: 

  • Wet 2 juni 2015 tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, BS 22 juni 2015, 36088.