• nl
Taalkeuze

Sociale verkiezingen: X + 78 tot X + 80: oproeping van de kiezers

Categorie: Sociale Verkiezingen   Datum: 22/04/2016

Op X + 76 zijn de kandidatenlijsten definitief. Ten laatste op X + 77 kan worden beslist om kiezers die uit dienst zijn, te schrappen van de kiezerslijsten. Daarna zijn ook de kiezerslijsten definitief en kan worden overgegaan tot de oproeping van de kiezers. 

Overhandiging of verzending van de oproepingsbrieven

De kiezers worden door de werkgever voor de verkiezingen opgeroepen. Ten laatste tien dagen voor de datum van de verkiezingen, m.a.w. ten laatste op Y – 10 of X + 80, wordt hen de oproepingsbrief overhandigd in de onderneming. De werknemers die hun oproepingsbrief ontvangen, tekenen voor ontvangst op een door de werkgever (eventueel) afgedrukt controledocument.

Sinds 2012 kan de overhandiging van de oproepingsbrief in de onderneming gespreid worden over 3 dagen, m.a.w. tussen X + 78 en X + 80. Aangezien de opkuis van de kiezerslijsten ten laatste op X + 77 plaatsvindt, heeft de werkgever twee extra dagen om de brieven persoonlijk af te geven aan de kiezers in de onderneming.

Enkel indien de kiezer niet aanwezig is in de onderneming op de dagen waarop de oproepingsbrieven overhandigd worden, zal hij deze via een andere weg ontvangen. De oproeping gebeurt dan via een aangetekende brief of door eender welk middel te laten versturen naar de werknemers, op voorwaarde dat hij een bewijs kan leveren van verzending en van ontvangst door de bestemmeling. (bv. via ontvangstbevestiging of via het aanklikken van een bepaalde link ter bevestiging van ontvangst).

Bij ontstentenis van een bewijs van ontvangst zal de oproepingsbrief bij aangetekende brief moet worden verzonden ten laatste 8 dagen vóór de dag van de verkiezingen.

De oproepingsbrief moet (ten minste) volgende verplichte vermeldingen bevatten:

  • de zin: "Om de afvaardiging die zal worden verkozen een werkelijk vertegenwoordigend karakter te geven, hebben alle werknemers tot plicht aan de stemming deel te nemen.”;
  • de datum en plaats van de verkiezingen;
  • het stembureau waarbij de werknemer zich moet aanmelden.

Er wordt ook een bericht uitgehangen dat de oproeping van de kiezers heeft plaatsgehad.

Wat met de oproeping van de kiezers in geval van stemmen per brief?

De oproepingsbrief wordt samen met het of de gestempelde stembiljet(ten) overhandigd aan de kiezers die in de onderneming aanwezig zijn ten laatste tien dagen voor de datum van de verkiezingen. Deze overhandiging gebeurt tegen ontvangstbewijs. Tot in 2008 moest de oproeping voor het stemmen per brief gebeuren per aangetekend schrijven. Ook hier heeft de werkgever vanaf 2012 drie dagen de tijd om de oproepingsbrieven te overhandigen aan de werknemers.

Indien de kiezer niet aanwezig is in de onderneming op de dagen waarop de oproepingsbrieven en stembiljetten overhandigd worden, zal hij deze via een aangetekend schrijven ontvangen.

De voorzitter van het stembureau zal de oproepingsbrief samen met het of de gestempelde stembiljet(ten) opsturen.

De getuigen die aangeduid werden door de representatieve organisaties, moeten door de voorzitter behoorlijk worden verwittigd van deze verzending en mogen deze verrichting bijwonen.

In het kader van de stemming per brief, zal de voorzitter de volgende zaken voorzien;

  • de oproepingsbrief;
  • het stembiljet;
  • het bericht aan de kiezers. In dit document wordt uitgelegd hoe een kiezer een geldige stem kan aanbrengen op het stembiljet. Een modeldocument van het "bericht aan de kiezers – stemmen per brief" kan worden teruggevonden op de website van EASYPAY GROUP, door in te loggen in “my.easypay-group”.

Praktische werkwijze

Stap 1:

Het in vieren gevouwen (met de tekst naar binnen) en afgestempelde stembiljet (met de datum Y) wordt in een eerste blanco omslag gestoken, die open gelaten wordt en geen enkel opschrift draagt.

Stap 2:

Een tweede omslag (retourenvelop), eveneens open doch gefrankeerd, wordt bij de zending gevoegd en draagt het volgende opschrift:
"Aan de voorzitter van het stembureau voor de verkiezing van de ondernemingsraad (of van het comité voor preventie en bescherming op het werk) van ...(naam van de onderneming), straat ..., te...".

Op deze omslag staat eveneens de aanwijzing van het stembureau "bedienden", "arbeiders", "jeugdige werknemers" of "kaderleden" alsook de vermelding "afzender" en de naam van de kiezer.

De kiezer is verplicht om zijn handtekening te plaatsen op de omslag.

Een modeldocument van de "retourenvelop" kan worden teruggevonden op de website van EASYPAY GROUP, door in te loggen in "my.easypay-group".

Stap 3:

Dit alles wordt aan de kiezer onder een derde omslag geadresseerd.

Het voorgaande geldt voor elk stembiljet dat aan de kiezer wordt gezonden.

De wet voorziet nu expliciet dat in het geval er wordt gestemd voor comité en raad en/of in het geval (bij een gemeenschappelijk kiescollege) er wordt gestemd voor de arbeiders en de bedienden, de oproepingsbrieven en stembiljetten die aangetekend worden verstuurd in één zelfde omslag mogen worden gestoken. Het gaat hier om de derde omslag zoals hierboven uiteengezet. In de derde omslag kunnen m.a.w. meerdere omslagen zitten, gericht aan de voorzitters van de verschillende stembureaus.

Meer gedetailleerde informatie kunt u terugvinden in de juridische handleiding, welke u kunt consulteren via onze website.

Bron:

  • Art. 47 wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, laatst gewijzigd door de wet van 2 juni 2015, BS 22 juni 2015, 36088.