• nl
Taalkeuze

Sociale verkiezingen: heeft u uw dossiernummer van de FOD WASO reeds ontvangen?

Categorie: Sociale Verkiezingen   Datum: 20/11/2015

Net zoals in 2012 zullen de ondernemingen ook nu gebruik kunnen maken van de webapplicatie van de FOD WASO. De beveiligde webapplicatie is toegankelijk via https://appsv2016.belgie.be

De webapplicatie van de FOD WASO: twee vliegen in één klap

Upload ingevulde modeldocumenten

Tijdens de procedure van de sociale verkiezingen moeten de werkgevers en/of overlegorganen op verschillende tijdstippen bepaalde informatie bekendmaken. Dit gebeurt enerzijds door bepaalde gegevens aan te plakken in de onderneming. Anderzijds moeten verschillende instanties een afschrift van die informatie ontvangen. 

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) heeft hiervoor een webapplicatie ontwikkeld. Het gebruik ervan biedt deels een oplossing voor de administratieve rompslomp die de procedure met zich meebrengt. In het geval de informatie via deze webapplicatie wordt verstuurd, moet men immers geen afschrift meer sturen naar de nationale zetels van de verschillende vakbonden.

Het uploaden van de ingevulde modeldocumenten gebeurt op de volgende tijdstippen:

 • Uiterlijk op dag X – 60: bericht van dag X – 60;
 • Uiterlijk op dag X – 35: bericht van dag X – 35;
 • Uiterlijk op dag X: bericht van dag X;
 • Eventueel tussen dag X + 35 en dag X + 79: bericht of proces-verbaal van (gehele of gedeeltelijke) stopzetting;
 • Op dag Y: proces-verbaal van de verkiezingen.

Invullen gegevens statistische steekkaart

De werkgever is ook verplicht om een statistische steekkaart (informatie en resultaten van de sociale verkiezingen) op te maken tijdens de procedure sociale verkiezingen en op verschillende tijdstippen bepaalde informatie uit deze steekkaart door te geven aan de FOD WASO. 

Ook hiervoor kan gebruik gemaakt worden van deze webapplicatie en moet u bijgevolg geen papieren statistische steekkaart meer invullen. 

Het invullen van de gegevens op de statistische steekkaart gebeurt op de volgende tijdstippen:

 • Uiterlijk op dag X – 60: tabblad “contact” en “basisfiche”;
 • Uiterlijk op dag X: tabblad “pre-electorale fiche”;
 • Uiterlijk op dag Y: tabblad “verkiezingsfiche”.

Dossiernummer reeds ontvangen?

Om gebruik te kunnen maken van de webapplicatie van de FOD WASO, moet u beschikken over een dossiernummer en een paswoord. Het dossiernummer bestaat uit 5 cijfers gevolgd door het cijfer 1 voor de ondernemingsraad en 2 voor het comité.

Er wordt één dossiernummer toegekend per technische bedrijfseenheid.

Voor de ondernemingen die reeds in 2012 sociale verkiezingen hebben georganiseerd, heeft de FOD WASO in de loop van vorige week per mail (e-Box!) de login en het paswoord bekendgemaakt. Heeft uw onderneming nog niets ontvangen, dan raadt men aan om zelf contact op te nemen met de FOD WASO (zie hieronder).

Ondernemingen die voor het eerst sociale verkiezingen organiseren, moeten zelf een dossiernummer aanvragen. Dit gebeurt door een mail te sturen naar sociale.verkiezingen@werk.belgie.be en hierbij de volgende gegevens mee te delen:

 • Benaming en adres van de juridische entiteit;
 • Benaming en adres van de technische bedrijfseenheid;
 • Ondernemingsnummer(s) van de technische bedrijfseenheid;
 • Nummer van de paritaire comités van de arbeiders en de bedienden;
 • Naam, telefoonnummer en/of mailadres van de contactpersoon in de onderneming. 

Als er zich wijzigingen hebben voorgedaan in de aard van de TBE of het aantal TBE’s in vergelijking met de sociale verkiezingen 2012, moet u dit eveneens per e-mail melden aan de FOD WASO.

Webapplicatie niet verplicht maar…

De werkgever behoudt de keuze om geen gebruik te maken van de webapplicatie en alsnog de afschriften van de berichten per post te versturen naar de vakbonden en de statistische steekkaart op papier in te vullen. Deze keuze blijft gelden gedurende de ganse procedure.

Ondernemingen die een papieren versie van de statistische steekkaart wensen, moeten deze documenten aanvragen bij de FOD WASO via mail (sociale.verkiezingen@werk.belgie.be). Voor de ondernemingen die niet beschikken over een mailadres, kan de aanvraag gebeuren per brief:

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen
Directie van de inspraakorganen en de arbeidsgerechten
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel

De FOD WASO vraagt eveneens om hen uitdrukkelijk te verwittigen van het feit dat de onderneming de webapplicatie NIET zal gebruiken. Immers, de vakbonden kunnen vanaf nu ook kandidatenlijsten indienen via de webapplicatie. De FOD WASO dient dan ook te weten welke ondernemingen NIET met de applicatie zullen werken en bijgevolg op een andere manier kennis moeten krijgen van de kandidatenlijsten. Het verwittigen van de FOD WASO kan via bovenstaand mail- of postadres.