• nl
Taalkeuze

Sociale verkiezingen: hoed u voor de occulte periode!

Categorie: Sociale Verkiezingen   Datum: 8/01/2016

Wij brengen u graag ter herinnering dat de occulte periode, dit is de periode waarin de bescherming van de kandidaten reeds begint te lopen vóór zij worden voorgedragen door hun werknemersorganisatie, begint op zondag 10 januari 2016 voor de ondernemingen waar de sociale verkiezingen plaatsvinden op maandag 9 mei 2016!

De bescherming tegen ontslag geldt enkel voor wie ontslagen werd binnen de beschermde periode. Het kan daarom belangrijk zijn om het exacte tijdstip van het ontslag te bepalen. 

Het ontslag moet ter kennis gebracht zijn vóór het begin van de occulte periode. Het Hof van Cassatie stelt de uitwerking van de betekening van het ontslag gelijk met de kennisname van het ontslag. Bijgevolg moet een onderscheid gemaakt worden tussen de opzegging (= ontslag met opzeggingsperiode) en de verbreking (= ontslag met opzeggingsvergoeding/verbrekingsvergoeding). 

Opzegging

Wanneer het ontslag wordt gegeven door opzegging, bepaalt de wet dat dit moet gebeuren aan de hand van ofwel een aangetekende brief, ofwel een gerechtsdeurwaardersexploot.

Een aangetekende brief wordt geacht te zijn ontvangen op de derde werkdag volgend op de datum van zijn verzending. Als werkdag worden beschouwd alle dagen, behalve de zon- en feestdagen. De ontvangst wordt geacht te zijn gebeurd, ongeacht of de brief effectief werd opgehaald of niet. 

Voorbeeld: de aangetekende brief wordt verstuurd op woensdag 6 januari 2016. Op zaterdag 9 januari 2016 zal het ontslag geacht worden te zijn betekend. 

Wordt het ontslag betekend via een gerechtsdeurwaardersexploot, dan wordt het ontslag geacht te zijn ontvangen op de dag zelf van afgifte van het exploot. Een eventuele weigering van de werknemer heeft geen invloed op de geldigheid van de betekening. 

Verbreking

De werkgever kan ervoor opteren om de arbeidsovereenkomst van de werknemer te beëindigen zonder een opzeggingstermijn te laten presteren, maar mits het uitbetalen van een opzeggingsvergoeding (waarvan het bedrag overeenkomt met het loon en de voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst voor de periode die overeenkomt met de normaal te presteren opzeggingstermijn). 

In tegenstelling tot de opzegging, is de verbreking van de werknemer door de werkgever niet onderworpen aan vormvereisten. Dit kan dus ook mondeling gebeuren. Niettemin raden wij aan om steeds een aangetekende brief te versturen waarin de verbreking wordt bevestigd. 

Een verbreking heeft onmiddellijk uitwerking! 

Is er dus geen tijd meer om een werknemer op te zeggen, dan kan er nog steeds verbroken worden. 

Beter te vroeg dan te laat

Indien u van plan bent een werknemer binnenkort te ontslaan, dan doet u dit best zo snel mogelijk. Het is niet aangewezen om te wachten tot de laatste dagen vóór de aanvang van de beschermingsperiode.