• nl
Taalkeuze

Sociale verkiezingen: wat zijn de verschillen tussen een kaderlid, een leidinggevende met een arbeidsovereenkomst en een leidinggevende zonder arbeidsovereenkomst? En waar past de preventieadviseur / vertrouwenspersoon in het plaatje?

Categorie: Sociale Verkiezingen   Datum: 6/11/2015

In het kader van de procedure van de sociale verkiezingen is het nuttig om te weten wat de verschillen zijn tussen de personen die op de lijst van de kaderleden terechtkomen en deze die op de lijst van de leidinggevenden zullen staan. Immers, deze lijsten hebben belangrijke consequenties. 

Enkel de personen die op de lijst van de leidinggevenden staan, zullen de werkgever kunnen vertegenwoordigen in de overlegorganen (comité of raad). Dit houdt in dat zij zich bijgevolg geen kandidaat kunnen stellen voor de verkiezingen. Immers, de verkozen kandidaten zullen de werknemers vertegenwoordigen. De leidinggevenden kunnen bovendien niet stemmen.

Kaderleden worden beschouwd als bedienden in het comité. In de ondernemingsraad kunnen zij, wanneer er voldoende kaderleden zijn, een aparte vertegenwoordiging hebben. Kaderleden kunnen dus nooit aan de werkgeverskant van de onderhandelingstafel zitten. Dit is enkel voorbehouden voor de leidinggevenden. 

Het is de werkgever die beslist wie tot het leidinggevend en het kaderpersoneel behoort en dit vervolgens meedeelt bij de aanvang van de procedure van de sociale verkiezingen (X – 60). De werknemers of de vakbonden kunnen zich hiertegen verzetten en aantonen dat deze beslissingen niet overeenstemmen met de werkelijkheid.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste verschillen:

  Kaderleden Leidinggevenden met AO Leidinggevenden zonder AO
Zich kandidaat stellen Ja Neen Neen
Stemmen Ja Neen Neen
Afvaardiging Werknemers Werkgever Werkgever
Gemiddelde tewerkstelling Ja Ja Neen
Berekening en verdeling van de mandaten op dag X Ja Ja Neen
Lijsten op X-60, X-35 en X Ja Ja Ja
Jeugdige werknemers Jeugdige kaderleden horen bij de categorie jeugdigen (voor zover een aparte categorie voor jeugdigen aanwezig is in de onderneming) Jeugdige leidinggevenden horen bij de categorie van de leidinggevenden Niet van toepassing
Drempel voor een aparte categorie 15 kaderleden Worden niet meegeteld om de drempel van 15 kaderleden te behalen.
Indien de drempel van 15 wordt bereikt, worden zij wel meegeteld om te zien of de drempel van 100 wordt bereikt of niet (voor +1 of +2 mandaten)
Niet van toepassing
Overlegcomités Enkel voor ondernemingsraad (voor het comité zijn ze bedienden) Komen voor beide procedures in aanmerking Komen voor beide procedures in aanmerking

Kan een preventieadviseur een leidinggevende functie hebben?

Een preventieadviseur kan tegelijk ook een leidinggevende functie uitoefenen (in zoverre hij ook daden van dagelijks bestuur stelt). Hij kan echter niet als werkgeversafgevaardigde, noch als werknemersafgevaardigde zetelen in de ondernemingsraad of het comité. In het comité is de functie van de secretaris voorbehouden aan de preventieadviseur. De preventieadviseur handelt als onafhankelijke deskundige in het comité. 

Een preventieadviseur die tevens een leidinggevende functie uitoefent in de onderneming zal dus niet kunnen stemmen, noch zich kandidaat stellen. Een preventieadviseur die geen leidinggevende functie heeft, kan daarentegen wel stemmen, maar kan zich geen kandidaat stellen. 

Wat met de vertrouwenspersoon?

De rol van de vertrouwenspersoon is op 1 september 2014 aangepast. Daardoor kan deze persoon zijn functie als vertrouwenspersoon niet meer combineren met de functie van werknemers- of werkgeversafgevaardigde.  

Naar analogie met wat reeds geldt voor een preventieadviseur, kan een vertrouwenspersoon niet als werkgeversafgevaardigde, noch als werknemersafgevaardigde zetelen in de ondernemingsraad of het comité. Hij kan zich ook geen kandidaat stellen.

Er werd wel een overgangsregel voorzien: een vertrouwenspersoon die in het verleden werd aangeduid als werkgevers- of werknemersvertegenwoordiger, kan zijn functie nog verder uitoefenen tot aan de eerstvolgende sociale verkiezingen (2016).