• nl
Taalkeuze

Socioculturele sector: tewerkstelling vrij van RSZ gedurende 25 arbeidsdagen

Datum: 22/06/2018

Onder het stelsel van Artikel 17 kunnen personen, onder bepaalde voorwaarden, volledig vrij van RSZ-bijdragen tewerkgesteld worden, zolang hun tewerkstelling niet meer dan 25 arbeidsdagen per kalenderjaar bedraagt.

Het betreft personen die worden ingezet als monitoren, animatoren, begeleiders op speelpleinen en sportkampen of bij andere socio-culturele activiteiten.

Werkgevers die personeel tewerkstellen dat ressorteert onder één van volgende paritaire comités komen daarvoor in aanmerking: PC 319, PC 327, PC 329, PC 330, PC 331, PC 332, PC 333, PC 337 en PPO-werkgevers.

Via deze weg willen we in herinnering brengen dat voor dergelijke werknemers sinds 1 januari 2017 voorafgaandelijk aan de tewerkstelling een Dimona-aangifte moet worden ingediend. Hiertoe werd binnen de Dimona-toepassing van de Sociale Zekerheid een nieuw werknemerstype ‘A17’ voorzien.

Concreet biedt deze nieuwe werkwijze een aantal voordelen:

  • Voortaan worden dus ook de werknemers die onder het stelsel van ‘Artikel 17’ worden tewerkgesteld, volledig geïntegreerd in het elektronische stelsel van de Sociale Zekerheid;
  • Bijkomend kunnen aangiftes van sociale risico’s nu ook voor dit type van werknemers elektronisch worden opgesteld;
  • Tot slot kan de transfer van verschillende aangiftes nu in één keer worden uitgevoerd.

Opgelet: overschrijding van het contingent van 25 arbeidsdagen betekent dat meteen de volledige tewerkstelling (en dus niet enkel de overschrijding) alsnog onderworpen wordt aan RSZ-bijdragen.

Bron:

  • KB 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 5 december 1969, art. 17.