• nl
Taalkeuze

Startersjobs voor jongeren vanaf 1 juli 2018: Stand van zaken

Datum: 15/06/2018

In 2017 werd in het zomerakkoord beslist om een maatregel te treffen om laaggeschoolde jongeren gemakkelijker op de arbeidsmarkt te krijgen. 

Concreet heeft de federale regering een systeem bedacht waarbij de loonkost van 18-, 19- of 20-jarigen zonder werkervaring zou dalen bij aanwervingen vanaf 1 juli 2018.

Bij dergelijke aanwervingen kan de werkgever een loon betalen dat 6, 12 of 18% onder het barema ligt. Het percentage is afhankelijk van de leeftijd van de aangeworven jongere. Om te garanderen dat de jongere in kwestie hetzelfde nettoloon zou behouden, zou de werkgever een forfaitaire toeslag moeten betalen. Deze toeslag zou evenwel geen meerkost voor de werkgever betekenen door toepassing van een (nieuwe) vrijstelling tot doorstorting bedrijfsvoorheffing.

Waar we nog op wachten is een koninklijk besluit dat de berekeningsregels of de bedragen van deze toeslag specifieert.

De praktische toepassingsmodaliteiten van deze nieuwe maatregel doen evenwel nogal wat discussies rijzen. Uit de pers werd vernomen dat Minister Peeters de toeslag eerder zou zien in de vorm van een bruto bedrag. Dit betekent dat hier normale sociale en fiscale lasten op verschuldigd zouden zijn. Op die manier zou de jongere netto evenveel overhouden als bij een gewoon minimumloon. De werkgever zou de bruto toeslag en de lasten daarop fiscaal kunnen recupereren. Het voorstel van Minister Peeters werd echter niet met open armen ontvangen. Er wordt hier momenteel dus nog over gediscussieerd.

Door deze discussies laat het uitvoeringsbesluit voor de berekening van de toeslag op zich wachten. Aangezien 1 juli, de voorziene datum van de inwerkingtreding van de nieuwe maatregel, voor de deur staat, is een uitstel zeker niet uitgesloten. We houden u verder op de hoogte wanneer we meer informatie hebben over de berekening van deze toeslag.

Bron:

  • Diverse persberichten
  • Wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, BS 30 maart 2018, 31620.