• nl
Taalkeuze

Startschot voor Brussels sociaal strafrecht

Categorie: Sociaal   Datum: 7/10/2016

De zesde staatshervorming zorgde voor de regionalisering van verschillende zaken op gebied van werkgelegenheid. Na Vlaanderen en Wallonië heeft nu ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorzien in een regeling inzake de controle en de bestraffing bij niet-naleving van de door hen uitgevaardigde regels.

Federale sancties

Naast de specifieke sancties voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die in voege zijn getreden, blijven de meeste federale sancties evenwel van toepassing.

Voor een overzicht welke sancties van toepassing kunnen zijn op een specifieke situatie zal u dus nog steeds eerst het federale sociaal strafwetboek dienen te raadplegen vooraleer u naziet welke specifieke regionale sancties of controlemechanismes er bestaan.

Specifieke sancties

De Brusselse regering heeft aldus eigen sancties uitgevaardigd op het vlak van:

 • het betaald educatief verlof;
 • de dienstencheques;
 • de tewerkstelling van buitenlandse werknemers;
 • de uitzendarbeid;
 • discriminatie en ongelijke behandeling op de werkvloer;
 • belemmering van het toezicht.

Indien een niet-naleving van bovenstaande regionale regelgeving wordt vastgesteld, kan dus een specifieke afwijkende sanctie worden toegepast.

Brusselse inspectie

De Brusselse werkgelegenheidsinspecteurs en controleurs zijn vanaf heden bevoegd voor de controle en het toezicht op alle bepalingen van de Brusselse sociale regelgeving.

Er kan daarbij worden gedacht aan onderstaande sociaalrechtelijke maatregelen:

 • het betaald educatief verlof;
 • de dienstencheques;
 • het outplacement;
 • de opleidingsovereenkomsten;
 • het taalgebruik in de onderneming;
 • de uitzendarbeid;
 • de regionale tewerkstellingsmaatregelen.

Bron:

 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juni 2016, Belgisch Staatsblad van 29 juni 2016. Dit besluit heeft de datum van inwerkingtreding van de Ordonnantie van 9 juli 2015 inzake toezicht en controle op het vlak van werkgelegenheid vastgesteld op 1 augustus 2016;
 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juli 2016, Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2016. Dit besluit zorgt voor de uitvoering van de Ordonnantie van 9 juli. 2015 inzake de administratieve geldboetes en stelde de datum van inwerkingtreding vast op 1 september 2016.