• nl
Taalkeuze

Steunzones in Vlaanderen uitgebreid, aanvraagformulier aangepast

Categorie: Fiscaal   Datum: 28/04/2017

De relancewet van 15 mei 2014 voorzag in een nieuwe fiscale steunmaatregel, met name de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting BV voor investeerders die in een vooraf bepaalde steunzone investeren.

In de Nieuwsflash van 10 april 2015 vindt u de krachtlijnen terug van bovenstaande maatregel.

In uitvoering van deze wet werden in mei 2015 op voorstel van de Vlaamse Regering twee verschillende steunzones in het Vlaamse Gewest afgebakend, één rond Genk en één rond Turnhout. 

Wijzigingen vanaf 1 mei 2017

Een recent koninklijk besluit breidt de afbakening van de steunzones rond Turnhout en Genk uit. Door die uitbreiding komen percelen die geen deel uitmaken van de bedrijventerreinen, maar waarop een erkende incubator of bedrijvencentrum is gevestigd, of die deel uitmaken van een brownfieldconvenant, tevens in aanmerking voor de steun.

De uitbreiding is van toepassing op investeringen waarvan de aanvang heeft plaatsgevonden na 1 mei 2017 (i.e. de datum van inwerkingtreding van het gepubliceerde KB).

In het verslag aan de Koning, welke het koninklijk besluit voorafgaat, wordt aangeraden om de door het Vlaams gewest ontwikkelde webapplicatie “Geopunt” te raadplegen (www.geopunt.be). In deze applicatie kan aan de hand van een specifiek adres of perceelsnummer worden opgezocht of een perceel of adres effectief in de steunzone is gelocaliseerd.

Ondertussen werd ook het aanvraagformulier, waarvan het model terug te vinden is in het koninklijk besluit, aangepast. Het gaat om wijzigingen ten gevolge van een interne herstructurering van de belastingsadministratie, waardoor de fysieke adressen en de mailadressen moesten worden aangepast. 

Wat met Wallonië?

Hoewel reeds in november 2015 een samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest tot stand kwam, werd voor het Waalse Gewest tot op heden nog geen koninklijk besluit gesloten waarin één of meerde steunzones werden vastgelegd. Bijgevolg kan daar nog geen gebruik gemaakt worden van deze vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

Bron:

  • Wet 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, BS 22 mei 2014, 40603.
  • KB 9 april 2017 tot aanpassing van het koninklijk besluit van 28 april 2015 tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier, BS 18 april 2017, 51412.