• nl
Taalkeuze

Structurele bijdragevermindering - Indexering loongrens S0

Categorie: RSZ   Datum: 21/03/2014

De structurele vermindering van de sociale bijdragen vormt de basis van de federale maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid in het kader van de sociale zekerheid. 

Voor wie ?

Alle werkgevers binnen de privésector en de overheidssector kunnen in principe die vermindering genieten, mits hun werknemers onder alle stelsels van de sociale zekerheid vallen. 

Hoe berekenen?

De structurele vermindering stemt overeen met een forfaitair bedrag per kwartaal dat varieert volgens:

het referteloon van de werknemers

  • toepassing van een lagelonencomponent indien het refertekwartaalloon lager is dan een vastgelegde loongrens S0;
  • toepassing van een hogelonencomponent indien het loon hoger is dan een vastgelegde loongrens S1.

de categorie waartoe de arbeidsplaats van werknemer behoort:

  • Categorie 1 omvat de werknemers die onderworpen zijn aan alle stelsels van de sociale zekerheid, en die niet tot de andere twee categorieën behoren;
  • Categorie 2 omvat alle werknemers die tewerkgesteld zijn door een werkgever uit de non-profitsector waarvoor de vermindering in het kader van de Sociale Maribel geldt;
  • Categorie 3 heeft betrekking op alle werknemers die tewerkgesteld zijn door de werkgevers die vallen onder het paritair comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen.

de daadwerkelijke duur van de arbeidsprestaties.

Automatische indexering

Sinds 2012 worden S0 voor de beschutte werkplaatsen en S1 voor alle categorieën aangepast bij elke verhoging van de loongrenzen van de werkbonus als gevolg van een indexaanpassing. 

Nieuw

Vanaf 1 januari 2014 wordt ook S0 voor de algemene categorie (categorie 1) en voor de categorie Sociale Maribel (categorie 2) automatisch aangepast. 

De wijziging loopt vanaf het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin deze loongrenzen verhoogd worden of, indien deze verhoging samenvalt met het begin van een kwartaal, vanaf het kwartaal van verhoging van de loongrenzen.

Bron: 

  • Koninklijk besluit van 16 februari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, BS 11 maart 2014, 20782.