• nl
Taalkeuze

Structurele vermindering: aanpassing loongrenzen

Categorie: RSZ   Datum: 15/02/2013

Welke werknemers en werkgevers?

Deze RSZ-vermindering is van toepassing op alle werkgevers die volledig onderworpen werknemers tewerkstellen.

 “Volledig onderworpen werknemers” zijn werknemers die onderworpen zijn aan alle sociale zekerheidsstelsels: 

 • de rust- en overlevingspensioenen voor werknemers;
 • de ziekte- en invaliditeitsverzekering, sector geneeskundige verzorging; 
 • de ziekte- en invaliditeitsverzekering, sector uitkeringen;
 • de werkloosheid; 
 • de kinderbijslagen; 
 • de beroepsziekten; 
 • de arbeidsongevallen; 
 • de jaarlijkse vakantie.

De werknemer moet aan geen andere voorwaarden voldoen. 

Openbare sector? Enkel de sectoren die werknemers kunnen tewerkstellen die onder alle stelsels vallen komen hiervoor in aanmerking (zoals  kerkfabrieken, erkende maatschappijen voor het bouwen van goedkope woningen, polders en wateringen, bepaalde plaatselijke vervoermaatschappijen, ...). Aangezien de meeste statutaire en contractuele personeelsleden van de openbare sector echter niet onder alle socialezekerheidsregelingen vallen, zal deze structurele vermindering eerder uitzondering zijn. 

Berekening van de RSZ-vermindering

Het bedrag van de structurele vermindering wordt, onder andere, berekend rekening houdend met een lage loongrens (S0) en een hoge loongrens (S1). Vanaf 2013 zijn deze loongrenzen aangepast waardoor er meer werknemers in aanmerking komen voor de structurele vermindering.

Vanaf 1 januari 2013: aanpassing lage loongrens (S0) :

 • categorie 1 = 5.900 EUR (i.p.v. 5.870,71 EUR)
 • categorie 2 = 6.150 EUR (i.p.v. 5.870,71 EUR)
 • categorie 3 = 7.225 EUR (i.p.v. 7.107,74 EUR)

Vanaf 1 januari 2013: aanpassing hoge loongrens (S1) :

 • alle categorieën = 12.484,80 EUR (i.p.v. 12.240 EUR)

Het bedrag van de RSZ-vermindering varieert naargelang de categorie waartoe de werknemer behoort:

 • categorie 1: werknemers die niet tot categorie 2 of 3 behoren;
 • categorie 2: werknemers tewerkgesteld door werkgevers die onder het toepassingsgebied van de sociale maribel vallen (met uitzondering van de werknemers tewerkgesteld bij een werkgever onder het PC voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp en PC voor de erkende beschutte werkplaatsen);
 • categorie 3: werknemers tewerkgesteld in een erkende beschutte werkplaats
Categorie 1 400,00 + 0,1620 x (5.900 – S) + 0,0600 x (W – 12.484,80)
Categorie 2 0,00 + 0,2467 x (6.150 – S) + 0,0600 x (W – 12.484,80)
Categorie 3 471,00 + 0,1620 x (7.225 – S) + 0,0600 x (W – 12.484,80)

S = refertekwartaalloon 

W = loonmassa die per tewerkstellingslijn driemaandelijks wordt aangegeven

Bron:

 • Koninklijk Besluit van 24 januari 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, BS 4 februari 2013, 5542.
 • Website RSZ: structurele vermindering