• nl
Taalkeuze

Studenten tijdens de zomervakantie: vergeet de Dimona's niet te reserveren!

Categorie: Sociaal   Datum: 26/06/2015

Met de aanvang van de schoolvakantieperiode in zicht willen wij graag nog even uw aandacht vestigen op enkele specifieke zaken waarmee rekening moet worden gehouden bij de tewerkstelling van studenten. 

Studenten kunnen gedurende maximum 50 arbeidsdagen per kalenderjaar worden tewerkgesteld aan verminderde RSZ-bijdragen. Deze 50 dagen mogen op gelijk welk ogenblik tijdens het jaar worden gepresteerd.

Om van het verminderd RSZ-tarief te kunnen genieten, moet een specifieke schriftelijke arbeidsovereenkomst voor studenten worden afgesloten voor een periode van maximum 12 maanden. Bovendien mogen studenten enkel worden tewerkgesteld tijdens periodes van niet-verplichte aanwezigheid in de schoolinstelling. Een modelovereenkomst 'Student' kunt u terugvinden op onze website www.easypay-group.com onder de rubriek 'Juridische info' > 'Modeldocumenten'.

Merk op: sinds de invoering van het eenheidsstatuut worden de eerste 3 dagen van de studentenovereenkomst automatisch als proeftijd beschouwd.

De verminderde RSZ-bijdrage (de zgn. solidariteitsbijdrage) bedraagt 8,14% en wordt opgesplitst in:

  • 2,71% werknemersbijdrage ten laste van de student (wordt ingehouden op het loon);
  • 5,43% werkgeversbijdrage ten laste van de werkgever (inclusief 0,01% asbestfonds).

Van dit voordelig systeem van solidariteitsbijdragen kan enkel genoten worden voor zover de student niet meer dan 50 dagen per jaar werkt, ongeacht het aantal werkgevers waarvoor hij werkt.

De Dimona-aangiften moeten eveneens op een correcte manier gebeurd zijn.

Het is aangewezen om met volgende stappen rekening te houden bij de aanwerving van een student: 

De student drukt vooraf een attest af met het openstaand contingent

Door zich aan te melden op de website www.studentatwork.be, vraagt de student een attest op waarop het openstaand contigent vermeld staat. 

De werkgever controleert het openstaand contingent online

Op het attest afgeleverd door de student staat een code die de werkgever toelaat om het openstaand contingent online (in real time!) te raadplegen. Dit kan via de portaalsite van de RSZ, rubriek werkgevers, door te klikken op “student@work - 50 days” of rechtstreeks via onderstaande link: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/studentatwork/index.htm

Werkgever en student ondertekenen de arbeidsovereenkomst voor studenten

Nu de werkgever zeker is dat de student nog openstaande dagen heeft die hij kan gebruiken voor de tewerkstelling van de student met beperkte solidariteitsbijdragen, kan de arbeidsovereenkomst worden ondertekend. De werkgever heeft op dat moment nog steeds de keuze om:

  • Ofwel de periode en/of de dagen in de arbeidsovereenkomst te beperken tot het openstaand contingent;
  • Ofwel het openstaand contingent te overschrijden, met als gevolg dat voor een deel van de tewerkstelling (nl. het aantal dagen dat het contingent is overschreden) de gewone RSZ-bijdragen zullen moeten worden toegepast via een correcte aangifte op de DmfA. 

De werkgever geeft de in- en uitdiensttreding van de student, alsook het aantal dagen (per kwartaal), aan via Dimona

Er wordt aangeraden om onmiddellijk na het online raadplegen van het contingent en het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst, de Dimona-aangifte(n) uit te voeren, waarin het aantal dagen zoals overeengekomen in de arbeidsovereenkomst, wordt “gereserveerd”. 

Het ogenblik van de reservatie is immers bepalend voor de bepaling van de eerste 50 dagen waarvoor men slechts solidariteitsbijdragen dient te betalen, niet de datum van tewerkstelling. 

Opmerkingen

Aangiften Dimona via sociaal secretariaat SSE: specifieke instructies

Werkgevers die voor hun aangiften Dimona een beroep doen op de diensten van SSE, moeten voor studenten (naast de klassieke gegevens i.v.m. identiteit en periode tewerkstelling) aan hun dossierbeheerder ook steeds het aantal dagen doorgeven waarop de student zal werken. Zonder deze aanduiding zal geen aangifte Dimona kunnen verstuurd worden.

Bovendien is het ten zeerste aangewezen om vóór het ondertekenen van de studentenovereenkomst ook telkens het attest met het resterend saldo aan dagen op te vragen aan de student zodat u vooraf zeker bent voor hoeveel dagen deze kan worden tewerkgesteld aan verminderde RSZ-bijdragen. Dit attest stuurt u dan ook meteen door naar uw dossierbeheerder voor het uitvoeren van de aangifte Dimona.

Indien de student zal worden tewerkgesteld met overschrijding van de 50 dagen dient dit expliciet te worden gemeld aan de dossierbeheerder, zodat deze de aangiften DmfA op een correcte wijze kan opmaken.

Klanten dienen er zich zelf van te vergewissen dat het contingent van 50 dagen niet wordt overschreden, zowel bij het doorgeven van de dagen voor Dimona als bij het doorgeven van de effectieve prestaties van de student. SSE zal in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor een eventuele overschrijding van het contingent, met de daaraan verbonden RSZ-regularisaties.

Voor meer informatie kunt u zich steeds wenden tot uw persoonlijke dossierbeheerder.

Cursus studentenarbeid 

Wij hebben daarnaast voor u de cursus 'Studentenarbeid' die u een duidelijk antwoord biedt op al uw vragen en problemen. Tevens vindt u in deze bundel een modelovereenkomst van studentenarbeid.

De bundel kan besteld worden via onze website. Aarzel niet om reeds een kijkje te nemen in de inhoudstafel van deze cursus. 

Wenst u meer informatie of heeft u vragen omtrent één van deze publicaties? Contacteer ons vrijblijvend op het telefoonnummer 051/48.05.95 of stuur een mailtje naar info@easypay-group.com.

Bron: