• nl
Taalkeuze

Studentenarbeid: Steeds schriftelijke arbeidsovereenkomst verplicht

Categorie: Sectoraal   Datum: 19/07/2013

Bij de aanwerving van een student is men steeds verplicht een schriftelijke overeenkomst voor studenten af te sluiten, ten laatste op de dag van de indiensttreding. 

Ze wordt steeds in twee exemplaren opgesteld, met een maximumduur van 12 maanden.

Wat vaak vergeten wordt: ook indien de student werkt als gelegenheidsarbeider in de horeca of de land-  en/of tuinbouw moet een geschreven overeenkomst opgemaakt worden.

Indien er geen schriftelijke overeenkomst werd opgemaakt of indien de overeenkomst niet alle verplichte vermeldingen bevat, kan de student de overeenkomst beëindigen zonder opzegging of vergoeding.

Indien er geen schriftelijke overeenkomst bestaat, indien begin- of einddatum van de overeenkomst niet vermeld zijn, indien het arbeidsrooster niet werd vermeld of indien niet verwezen werd naar het arbeidsrooster in het arbeidsreglement, dan wordt de arbeidsovereenkomst beschouwd als een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Bij de beëindiging van de overeenkomst moet de werkgever dan o.a. de gewone opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden respecteren, tenzij hij kan aantonen dat het ontbreken van deze gegevens geen schade berokkent aan de student.

Bron:
  • artikel 123 van Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, BS 22 augustus 1978, 9277.