• nl
Taalkeuze

Taaldecreet Vlaams Gewest op de helling?

Categorie: Sociaal   Datum: 19/04/2013

1.Verplicht gebruik van het Nederlands in Vlaanderen

Iedere werkgever met exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied (provincies Antwerpen, Limburg, Oost-en West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant) moet uitsluitend het Nederlands gebruiken in alle betrekkingen tussen de werkgever en de werknemer.

Dit houdt in dat alle opleidingen, mededelingen, arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementen, enz. in het Nederlands moeten gebeuren.

Documenten opgesteld in een andere taal zijn absoluut nietig en worden dus geacht nooit te hebben bestaan. Het is wel steeds mogelijk om in een vertaling te voorzien. 

2. Aanpassing?

In het arrest van 16 april 2013 oordeelt het Hof van Justitie dat het Vlaams Taaldecreet in strijd is met het vrij verkeer van werknemers. Meer bepaald is de verplichting om op straffe van nietigheid elke arbeidsovereenkomst met een grensoverschrijdend karakter enkel in het Nederlands op te stellen, in strijd met het vrij verkeer van werknemers.

Verwacht kan worden dat de regelgeving op termijn zal in overeenstemming gebracht worden met het arrest van het Hof van Justitie. Van zodra hierover meer informatie voorhanden is, houden wij u verder via onze nieuwsflashes op de hoogte. Tot dan toe blijft het Vlaams Taaldecreet van toepassing en moet alles nog steeds in het Nederlands gebeuren in Vlaanderen.

Opmerking: Dit had betrekking op een arbeidsovereenkomst met een grensoverschrijdend karakter. Het betrof een arbeidsovereenkomst die afgesloten werd tussen een in Nederland wonende Nederlands staatsburger en een op Belgisch grondgebied gevestigde onderneming. De vraag stelt zich nu of dit ook zal doorgetrokken worden tot de arbeidsovereenkomsten zonder grensoverschrijdend karakter, bijvoorbeeld arbeidsovereenkomst afgesloten tussen een Belgische werknemer en een Belgische onderneming  waarbij men tewerkgesteld wordt in België.

Bron:

  • Perscommuniqué nr. 46/13  Hof van Justitie van de Europese Unie van 16 april 2013 opdrachten.