• nl
Taalkeuze

Tax Shift-Wet gepubliceerd in BS

Categorie: Sociaal   Datum: 1/01/2016

In het B.S. van het 30 december 2015 werd de Wet houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht (hierna: Tax Shift-Wet) gepubliceerd. Deze Wet omvat de maatregelen in het kader van de Tax Shift. 

Eerste aanwervingen vanaf 1 januari 2016

De huidige regeling voorziet in een doelgroepvermindering RSZ bij aanwerving van de eerste 5 werknemers. Hieromtrent wordt vanaf 1 januari 2016 in een 2-tal wijzigingen voorzien, m.n.:

  • In geval van aanwerving van een 1ste werknemer in de periode tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020 geldt een volledige vrijstelling voor de volledige periode van tewerkstelling bij die werkgever (onbeperkt qua duur).
  • Het bestaande systeem van bijdrageverminderingen alsook de verminderingsbedragen voor de eerste vijf aanwervingen wordt verschoven naar de 2de tot en met de 6de aanwerving.

Voor de toepassing van deze maatregelen wordt tevens in een specifieke overgangsregeling voorzien (m.n. voor aanwervingen die reeds vóór 1 januari 2016 zijn geschied). 

Meer info?

Zie: https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/intermediates#intermediate_row_6d011cba-818e-41a3-a2ea-8602bd608491 

Opmerking: In de Tax Shift-Wet werden enkel de wettelijke aanpassingen gepubliceerd, m.n. de uitbreiding tot 6 werknemers. De nadere modaliteiten zelf inzake de doelgroepvermindering eerste aanwervingen dienen nog bij KB te worden gepubliceerd. 

Verlaging patronale RSZ-bijdragen vanaf 1 april 2016

De maatregelen inzake de Tax Shift-Wet voorzien in een geleidelijke verlaging van de patronale bijdragen RSZ vanaf 1 april 2016. Deze verlaging van de patronale bijdragen RSZ zal worden gerealiseerd door twee elementen, m.n.:

  • een verlaging van de basiswerkgeversbijdrage RSZ;
  • een hervorming van de structurele vermindering RSZ.

Deze beide elementen samen zullen bepalen in welke mate uw patronale lasten in de toekomst zullen dalen/wijzigen. 

Verlaging van de basiswerkgeversbijdrage RSZ

De basiswerkgeversbijdrage is de som van een basispercentage RSZ en de loonmatigingsbijdrage. Deze basiswerkgeversbijdrage zal als volgt evolueren:

Cat. 1 (restsector / Profit) 2015 2016 (april) 2017 2018 2019
Basispercentage 24,92% 22,65% 22,65% 19,88% 19,88%
Loonmatiging 7,48% 7,35% 7,35% 5,12% 5,12%
Basiswerkgevers-bijdrage 32,40% 30% 30% 25% 25%

Aandacht: Naast een werkgeversbijdrage RSZ, betaalt men als werkgever nog andere bijzondere bijdragen RSZ; de basiswerkgeversbijdrage stemt m.a.w. zeker niet overeen met uw totale patronale kost RSZ. 

Voor werkgevers uit cat. 2 (Social Profitsector) en cat. 3 (Beschutte werkplaatsen), wordt voorlopig niet in een verlaging van de basiswerkgeversbijdrage voorzien. Niettemin zal voor hen evenzeer een budget vrijgemaakt worden in het kader van de Tax Shift, maar zal dit mogelijks op een andere wijze ingevuld worden (bv. via een versterking van de toepassing van de Sociale Maribel).

Hervorming van de structurele vermindering RSZ

De structurele vermindering RSZ is een algemene automatische vermindering van de patronale RSZ voor (nagenoeg) alle werkgevers. Deze structurele vermindering van de patronale bijdragen RSZ wordt eveneens stapsgewijs hervormd vanaf 1 april 2016. 

Opmerking: In de Tax Shift-Wet werden enkel bepaalde wettelijke aanpassingen gepubliceerd. De nadere modaliteiten zelf inzake de structurele vermindering dienen nog bij KB te worden gepubliceerd. 

Versterking fiscale vrijstelling bedrijfsvoorheffing ploegen- en nachtarbeid vanaf 1 januari 2016

De huidige fiscale vrijstelling tot doorstorting van bedrijfsvoorheffing in geval van ploegen- en nachtarbeid bedraagt 15,6% (17,8% in geval van volcontinu-arbeid).

Vanaf 1 januari 2016 wordt deze fiscale vrijstelling verhoogd tot 22,8% (25% in geval van volcontinu-arbeid). Daarnaast wordt tevens voorzien in een verhoogde fiscale vrijstelling van 25% voor ondernemingen die hoogtechnologische producten produceren (opm.: de omschrijving van ondernemingen die hoogtechnologische producten produceren dient weliswaar nog nader te worden ingevuld).

Afschaffing van de 1% IPA-vrijstelling bedrijfsvoorheffing in profit-sector vanaf 1 april 2016

De 1% algemene vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing (IPA-korting) wordt voor de profitsector vanaf 1 april 2016 afgeschaft. Voor de KMO’s in de profitsector blijft de resterende 0,12% verder behouden.

In de non-profitector blijft de 1% algemene vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing (IPA-korting) verder bestaan; deze wordt verhoogd tot 1,12% voor de KMO’s in de non-profitsector. 

Versterking van de koopkracht voor de werknemer

In het kader van een versterking van de koopkracht van de werknemers worden tevens in bepaalde fiscale maatregelen voorzien, m.n.:

  1. een verhoging van de fiscale aftrekbare beroepskosten;
  2. een aanpassing van de progressieve belastingtarieven;
  3. een versterking van de belastingvrije som.

Hoewel deze maatregelen in principe van toepassing zijn in de eindbelasting/personenbelasting, kunnen deze maatregelen weliswaar tevens een impact hebben op de maandelijkse loonberekening, bv. in het kader van de toepassing van de BV-schalen 2016.

Bron:

  • Wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht, BS 30 december 2015, 80610.