• nl
Taalkeuze

Te warm om te werken?

Datum: 6/07/2018

De temperaturen op de werkvloer kunnen met het zomerse weer soms snel oplopen. Hierbij rijst de vraag welke de wettelijk aanvaarde temperatuurgrenzen op de werkvloer zijn en welke maatregelen de werkgever dient te nemen om het werken tijdens het warme weer aangenamer te maken.

Risicoanalyse

De werkgever moet in eerste instantie een risicoanalyse maken van de thermische omgevingsfactoren van technologische of klimatologische aard, aanwezig op de werkplaats. Daarvoor moet hij met de volgende factoren rekening houden:

 • luchttemperatuur;
 • relatieve luchtvochtigheid;
 • luchtstroomsnelheid;
 • thermische straling;
 • fysieke werkbelasting;
 • gebruikte werkmethodes en arbeidsmiddelen;
 • werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • de combinatie van al deze bovenstaande factoren.

De preventiemaatregelen houden rekening met alle geanalyseerde factoren. Deze maatregelen moeten ook met de actiewaarden voor blootstelling rekening houden alsook met de gangbare voorschriften en gebruiken inzake comfort op de arbeidsplaats.

Actiewaarden voor blootstelling

Voor de blootstelling aan de warmte worden de actiewaarden voor blootstelling vastgesteld uitgaande van de WBGT-index in functie van de fysieke werkbelasting. Deze index wordt berekend op basis van verschillende klimatologische factoren (vochtigheid, luchtverplaatsing, temperatuur en stralingswarmte) en mag dus niet verward worden met de temperatuur van de lucht.

De waarde van de WBGT-index mag niet hoger zijn dan:

 • 29 voor zeer licht of licht werk;
 • 26 voor halfzwaar werk;
 • 22 voor zwaar werk;
 • 18 voor zeer zwaar werk.

Preventiemaatregelen

Als werkgever dient men vooraf een programma van technische en organisatorische maatregelen op te stellen om de blootstelling aan de warmte en de daaruit voortvloeiende risico’s te voorkomen of tot een minimum te beperken.

De maatregelen hebben betrekking op:

 • technische maatregelen;
 • het verlagen van de fysieke werkbelasting door aanpassing van de arbeidsmiddelen of werkmethodes;
 • alternatieve werkmethodes;
 • de beperking van de duur en intensiteit van de blootstelling;
 • het aanpassen van werkroosters of arbeidsorganisatie;
 • het verschaffen van bepaalde kledij;
 • het zonder kosten voor de werknemers ter beschikking stellen van aangepaste verfrissende dranken.

Gezondheidstoezicht

Tot slot bestaan nog wettelijke verplichtingen inzake een verplicht gezondheidstoezicht en maatregelen voor werknemers die behoren tot bijzonder gevoelige risicogroepen.

Werknemers die behoren tot deze bijzonder gevoelige risicogroepen zijn werknemers die blootgesteld worden aan de warmte indien de actiewaarden worden overschreden.

Voor meer informatie omtrent de specifieke preventiemaatregelen in uw onderneming raden wij u aan contact op te nemen met uw dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Bron:

 • Titel 1 van Boek V van de Codex van 28 april 2017 over het welzijn op het werk, BS 02.06.2017.