• nl
Taalkeuze

Terreurdreiging erkend als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Categorie: Sociaal   Datum: 25/11/2015

Overmacht

De RVA verspreidde op maandag 23 november 2015 volgende boodschap:

Ingevolge een beslissing van de regering is het veiligheidsniveau in het Brussels Gewest sinds de nacht van vrijdag 20/11/2015 of zaterdag 21/11 vastgesteld op 4, het hoogst mogelijke niveau. In de rest van het land geldt niveau 3.

Ook werd beslist dat het metronetwerk en de scholen in Brussel maandag  23/11/2015 gesloten blijven, net zoals crèches, winkelcentra, markten en sportcentra. Ook in Vilvoorde blijven de scholen gesloten. In de loop van maandagnamiddag wordt het dreigingsgevaar opnieuw geëvalueerd.

Deze situatie kan, voornamelijk in het Brussels Gewest en in Vilvoorde, en eventueel ook indirect op andere plaatsen, tot gevolg hebben dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst niet mogelijk is wegens overmacht. Heeft de werkloosheid betrekking op alle arbeidsuren van de betreffende dag, dan kan de werknemer in principe recht hebben op uitkeringen "tijdelijke werkloosheid".

De werkgever die tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroept moet dit mededelen aan de directeur van het bevoegde werkloosheidsbureau, overeenkomstig de uitleg opgenomen in het infoblad E24 (www.rva.be > documentatie: infobladen).

Uitleg voor de werknemer is opgenomen in de infobladen T32, T45, T50, T66 en T77  (www.rva.be > documentatie: infobladen).

Ondertussen heeft de regering beslist om het huidige terreurdreigingsniveau in het Brussels Gewest op niveau 4 en voor de rest van het land niveau 3 te handhaven tot maandag 30 november 2015. De metro en de scholen, hogescholen en universiteiten in het Brussels Gewest blijven gesloten tot en met 24 november 2015.

Het ziet er aldus naar uit dat tal van ondernemingen  – in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – verder gesloten zullen blijven, minstens nog voor één of meerdere dagen.

De RVA bevestigde dat de terreurdreiging in het Brussels Gewest en Vilvoorde principieel zal worden aanvaard als een reden voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Ook ondernemingen gelegen in de rest van het land die hun activiteiten ontwikkelen binnen het Brussels Gewest kunnen een aanvraag doen om beroep te doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. De RVA verwijst voor de terzake geldende regels naar haar infoblad E24.

Voorwaarden

Wanneer en onder welke voorwaarden kunt u beroep doen op deze vorm van tijdelijk werkloosheid?

 1. Uw exploitatiezetel bevindt zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of de arbeid moet worden uitgevoerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar terreurniveau 4 van kracht is én het werk kan niet op een andere locatie (bv. andere werf, winkel, kantoor, enz.) of via telewerk worden uitgevoerd.
  Enkel als er geen alternatief is kan er sprake zijn van overmacht.
  Werknemers die niet werken omdat ze te bang zijn om zich naar Brussel te begeven, geen opvang voor de kinderen vinden wegens sluiting van scholen en kinderdagverblijven of onmogelijk op het werk geraken wegens sluiting van het openbaar vervoer, kunnen geen tijdelijke werkloosheid inroepen. 
 2. De werkloosheid heeft betrekking op alle uren van de dag.
  Sluit u de onderneming in de loop van de dag en stuurt u de werknemers naar huis, dan hebben zij recht op hun gewaarborgd dagloon. Uw werknemers kunnen voor die begonnen dag geen werkloosheidsvergoeding ontvangen.
 3. In tegenstelling tot technische of economische werkloosheid – die voorbehouden zijn voor arbeiders – komen zowel arbeiders als bedienden in aanmerking voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Werkwijze

Wat moet u concreet doen?

 1. U deelt aan de RVA mee dat u de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wenst in te roepen. Deze mededeling bevat volgende gegevens:
  • De datum waarop de overmachtssituatie zich voordoet;
  • Een uiteenzetting van de feiten;
  • De voorziene werkloosheidsduur;
  • De identiteit van de betrokken werknemers.

  Deze mededeling dient te gebeuren aan het werkloosheidsbureau van de RVA van de exploitatiezetel van de onderneming, bij voorkeur op elektronische wijze via de portaalsite van de sociale zekerheid, maar dit kan ook schriftelijk (per brief of e-mail).

 2. U geeft een controleformulier C3.2A aan uw werknemers, waarop u voorafgaand de identiteitsgegevens van de werknemer invult. 

  Hierop duidt de werknemer de (volledige) dagen tijdelijke werkloosheid aan. Bij het einde van elke maand dient de werknemer dit formulier in bij zijn uitbetalingsinstelling ter betaling.

 3. Hebt u geen elektronische melding gedaan via de portaalsite van de sociale zekerheid (zie stap 1), dan dient u bovendien nog een formulier C3.2 werkgever in te vullen en in te dienen.

  U heeft er alle belang bij de melding aan de RVA zo snel mogelijk te doen. Zo weet u op korte termijn of de overmachtssituatie wordt aanvaard en kunnen uw werknemers spoedig hun werkloosheidsuitkeringen ontvangen. 

Bron: