• nl
Taalkeuze

Tewerkstelling van minderjarige studenten - wat mag wel en wat mag niet?

Categorie: Sectoraal   Datum: 11/07/2014

De zomermaanden komen er weer aan en vele jongeren gebruiken deze periode om een centje bij te verdienen. Voor minderjarige werknemers/studenten gelden evenwel specifieke regels, waarvan er hieronder een paar worden toegelicht.

Voor hetgeen volgt wordt onder ‘minderjarige werknemers of studenten’ begrepen minderjarige werknemers die 15 jaar of ouder zijn en niet meer onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht. 

Arbeidsduur 

De arbeidsduur mag niet meer zijn dan 8 uur per dag en 40 uur per week.

Voor minderjarige werknemers wordt als overwerk beschouwd, de arbeid verricht:

 • boven 8 uur per dag;
 • boven 40 uur per week of lagere grens vastgesteld bij CAO.

Overwerk voor minderjarige werknemers is verboden, behalve bij ongeval, dringende arbeid aan machines en onvoorziene noodzakelijkheid. De toepassing van deze afwijking vereist dat hieromtrent een KB werd afgesloten. Gezien zo’n KB ontbreekt (behoudens in PC 227), is overwerk voor minderjarige werknemers in principe in alle gevallen verboden. 

Tewerkstelling op zon- en feestdagen

In principe is tewerkstelling op zon- en feestdagen verboden voor minderjarige werknemers.

Op dit principe bestaan een aantal uitzonderingen.

 1. Uitzondering in geval van voorgekomen of dreigend ongeval, dringende herstellingen aan machines of materieel, onvoorziene noodzaak.
  De werkgever die van deze situaties toepassing wil maken dient de inspecteur van de algemene directie toezicht op de sociale wetgeving binnen drie dagen hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.  
 2. Uitzonderingen voorzien bij KB
  Bij KB kan in een uitzondering worden voorzien op het verbod van tewerkstelling op zon- en feestdagen voor minderjarige werknemers. Bepaalde sectoren hebben hiertoe het nodige initiatief genomen tot afsluiten van een KB; dit is onder meer het geval in de horeca (PC 302), kleinbakkerijen en -banketbakkerijen (PC 118.03), textiel (PC 120).
  Daarnaast voorziet het KB van 23 mei 1972 in een aantal algemene afwijkingen op het verbod op zondagsarbeid, m.n. bij bepaalde activiteiten in badplaatsen, kuuroorden en toeristische centra of bij deelname aan sportmanifestaties of deelname aan uitvoeringen als acteur of figurant.
  Bij toepassing van deze afwijkingen mogen de minderjarige werknemers in geen geval méér dan één zondag op de twee worden tewerkgesteld.
 3. Uitzondering met toestemming van de inspectie
  Met toestemming van de sociaal inspecteur-directiehoofd van de Inspectie Toezicht op de Sociale Wetten, mogen minderjarige werknemers elke zondag en op feestdagen worden tewerkgesteld.

Nachtarbeid

Zoals voor alle werknemers geldt  ook voor minderjarige werknemers het principieel verbod op nachtarbeid. Onder nachtarbeid wordt verstaan de arbeid verricht tussen 20 en 6 uur.

Voor jeugdige werknemers boven de 16 jaar worden de grenzen in geval van ploegenarbeid of continuarbeid vastgesteld op ofwel 22 en 6 uur ofwel 23 en 7 uur. 

Op het verbod van nachtarbeid voor minderjarige werknemers bestaan een aantal uitzonderingen.

 1. Uitzondering in geval van voorgekomen of dreigend ongeval, dringende herstellingen aan machines of materieel, onvoorziene noodzaak.
  In bovenstaande gevallen mogen minderjarige werknemers boven de 16 jaar tot uiterlijk 23 uur worden tewerkgesteld. De werkgever die van deze situaties toepassing wil maken dient de inspecteur van de algemene directie toezicht op de sociale wetgeving binnen drie dagen hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.  
 2. Uitzonderingen voorzien bij KB in bepaalde sectoren
  Bij KB kan in een uitzondering worden voorzien op het verbod van nachtarbeid voor minderjarige werknemers boven de 16 jaar. Dergelijk KB kan evenwel geen nachtarbeid toestaan tussen middernacht en 4 uur.
  Bepaalde sectoren hebben hiertoe het nodige initiatief genomen tot afsluiten van een KB; dit is onder meer het geval in de horeca (PC 302), metaal (PC 111), filmproductie (PC 303.03).
 3. Uitzonderingen voorzien bij KB van 4 april 1972
  Voor alle jeugdige werknemers, ook voor die beneden de 16 jaar, is er een KB van 4 april 1972 dat hen toelaat nachtarbeid tot 23 uur te verrichten om hun medewerking als acteur of figurant te verlenen:  
  • Aan uitvoeringen van culturele, wetenschappelijke, opvoedkundige of artistieke aard;
  • Aan opnamen voor film, televisie of radio;
  • Aan modeshows en voorstellingen van collecties van kleding. 

Dagelijkse rust

De tijd tussen de beëindiging en de hervatting van de arbeid moet uit ten minste twaalf opeenvolgende uren rust bestaan.