• nl
Taalkeuze

Tewerkstellingsmaatregelen Duitstalige Gemeenschap gepubliceerd

Datum: 13/07/2018

Op 10 juli 2018 werd het Decreet van 28 mei 2018 betreffende de AktiF- en AktiF PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Dit decreet introduceert enkele tewerkstellingsmaatregelen voor de Duitstalige Gemeenschap, waarvan de inwerkingtreding wordt voorzien op 1 januari 2019 en deels op 1 januari 2020. Het decreet voorziet in maatregelen voor de niet-werkende werkzoekenden met woonplaats in het Duitse Taalgebied.

Uitzendarbeid wordt weer buiten het toepassingsgebied van het Decreet gehouden.

Toepassingsgebied

Onder ‘niet-werkende werkzoekende’ wordt begrepen een natuurlijk persoon die:

1° bij de Dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap als niet-werkende werkzoekende is ingeschreven;

2° zijn woonplaats in het Duitstalige taalgebied heeft;

3° niet leerplichtig is;

4° en de wettelijke pensioenleeftijd niet bereikt heeft.

Een werkgever die een AktiF-gerechtigde of een AktiF PLUS-gerechtigde in dienst neemt die in het jaar vóór de tewerkstelling bij dezelfde werkgever of een met hem verbonden instelling tewerkgesteld was, ontvangt geen subsidie, tenzij die eerdere tewerkstelling gebeurde in het kader van een tewerkstellingsmaatregel.

AktiF

Met de vooropgestelde maatregelen zet de Duitstalige Gemeenschap volop in op de activering ven bepaalde doelgroepen. Werkgevers die werknemers die tot deze eerste categorie werknemers behoren aanwerven, openen het recht op een subsidie voor een vaste duurtijd.

Jonge werkzoekenden

De aanwerving van niet-werkende jonge werkzoekende geeft het recht op een subsidie indien hij/zij voldoet aan volgende voorwaarden:

 • Hoogstens 25 jaar oud zijn; en
 • Hoogstens houders zijn van een getuigschrift van het hoger secundair onderwijs en geen opleiding volgen die in de volgende drie maanden tot een hoger getuigschrift leidt, of een eindeleertijdsgetuigschrift of enig ander gelijkwaardig getuigschrift van een andere deelentiteit of van een andere Staat; en
 • Minstens zes maanden ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende bij de Dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap.

Oudere werkzoekenden

Ook de aanwerving van oudere niet-werkende werkzoekende geeft recht op een werkvergoeding mits hij/zij aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • minstens 50 jaar oud zijn; en
 • de laatste betrekking onvrijwillig verloren hebben.

De notie ‘onvrijwillig betrekking verloren’ kan nog verduidelijkt worden. De Regering van de Duitstalige Gemeenschap kan ook nog bijkomende voorwaarden opleggen.

Langdurig niet-werkende werkzoekenden

Ook niet werkende werkzoekenden die reeds 12 maanden zijn ingeschreven bij de Dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap openen het recht op een premie.

De Regering van de Duitstalige Gemeenschap kan nog aanvullende voorwaarden opleggen.

Slachtoffers van herstructurering

Tot slot geeft de aanwerving van niet-werkende werkzoekenden die ontslagen werden in het kader van een herstructurering, faillissement, sluiting of vereffening eveneens recht op hogere subsidies.

De Regering van de Duitstalige Gemeenschap kan nog aanvullende voorwaarden opleggen.

Bedrag en duur van de subsidie

Voor een niet-verlengbare periode van twee jaar kunnen volgende subsidies worden genoten:

 • 500 EUR per maand voor de eerste 12 maanden na indiensttreding;
 • 300 EUR per maand vanaf de 13de volledige maand na indiensttreding tot en met de 24ste maand na indiensttreding.

De subsidies worden geproratiseerd in functie van de arbeidsduur (cf. deeltijders) en met de werkelijk en daarmee gelijkgestelde arbeidsdagen waarvoor de werkgever een wedde heeft betaald.

Indien de AktiF-gerechtigde in aansluiting op een door de regering van de Duitstalige Gemeenschap vastgelegde opleidingsmaatregel bij dezelfde werkgever tewerkgesteld wordt, bedraagt de subsidie gedurende de volledige 2 jaar 500 EUR per maand, voor zover de Aktif-gerechtigde binnen dertig dagen na het begin van de opleidingsmaatregel in het bezit van het attest is.

AktiF PLUS

De subsidies die worden toegekend voor de aanwerving van niet-werkende werkzoekenden van deze tweede categorie is gericht op de activering van werknemers met meervoudige belemmeringen om werk te vinden.

Meervoudige belemmeringen voor het vinden van werk

Werft de werkgever een werknemer aan die minstens twee van onderstaande ‘belemmeringen’ heeft, opent hij/zij het recht op deze hogere subsidie. Het gaat over volgende belemmeringen:

 • Een verminderde arbeidsgeschiktheid;
 • Langdurige werkloosheid: inschrijving als niet-werkende werkzoekende bij de Dienst voor arbeidsbemiddeling bij de Duitstalige Gemeenschap gedurende minstens 24 maanden;
 • Geen getuigschrift van het hoger secundair onderwijs of geen eindeleertijdsgetuigschrift of gelijkwaardig getuigschrift van een andere deelentiteitof van een andere Staat hebben;
 • Taalachterstand: het niveau B1 niet bereiken, noch in Duits, noch in Frans.

Bedrag en duur van de subsidie

Voor een niet-verlengbare periode van drie jaar kunnen volgende subsidies worden genoten:

 • 1.000 EUR per maand gedurende de eerste 12 maanden na indiensttreding;
 • 600 EUR per maand vanaf de 13de tot en met de 24ste volledige maand na indiensttreding;
 • 300 EUR per maand vanaf de 25ste volledige maand tot en met de 36ste volledige maand na indiensttreding.

Indien de AktiF PLUS-gerechtigde in aansluiting op een door de regering van de Duitstalige Gemeenschap vastgelegde opleidingsmaatregel bij dezelfde werkgever tewerkgesteld wordt, bedraagt de subsidie 1.000 EUR per maand voor de eerste twee jaar en het laatste jaar 600 EUR per maand, voor zover de AktiF PLUS-gerechtigde binnen dertig dagen na het begin van de opleidingsmaatregel in het bezit van het attest is.

Tewerkstelling bij overheid in kader van een specifiek project of overeenkomst

De openbare instellingen en diensten van de Duitstalige Gemeenschap, verenigingen zonder winstoogmerkstichtingen, Europese politieke partijen of stichtingen van openbaar nut gevestigd op het Duitse taalgebied en die taken uitoefenen die tot de bevoegdheden van de Duitstalige Gemeenschap behoren of ermee verbonden zijn, met uitzondering van ziekenhuizen, kunnen eveneens de subsidies genieten - voor een periode van hoogstens 5 jaar – als ze de AktiF- of AktiF PLUS-gerechtigde tewerkstellen in het kader van projectgebonden tewerkstelling.

Ook gemeenten van het Duitse taalgebied, verenigingen van gemeenten, containerparken, autonome gemeentebedrijven, … kunnen - eveneens voor ten hoogste 5 jaar - op basis van een overeenkomst subsidies ontvangen als ze de AktiF- of AktiF PLUS-gerechtigde onder hun gezag tewerkstellen.

De subsidiebedragen bedragen:

 • Voor een nieuwe AktiF aanwerving
  • 1.000 EUR per maand voor de eerste 12 maanden na indiensttreding;
  • 917 EUR per maand vanaf de 13de volledige maand na indiensttreding
 • Voor een nieuwe AktiF PLUS aanwerving
  • 1.833 EUR per maand voor de eerste 12 maanden na indiensttreding;
  • 1.750 EUR per maand vanaf de 13de volledige maand na indiensttreding

Bron:

 • Decreet betreffende de AktiF- en Aktif PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid, B.S. 10 juli 2018, 55235.