• nl
Taalkeuze

Toekenning niet-recurrente bonus in onderneming met collectief ontslag binnenkort onmogelijk!

Categorie: Sociaal   Datum: 20/10/2017
Werkgevers die overgaan tot de procedure van inlichting en raadpleging met betrekking tot het collectief ontslag met sluiting van de onderneming zullen in de toekomst niet meer kunnen voorzien in de toekenning van een niet-recurrente loonbonus (cao nr. 90).

Deze niet-recurrente loonbonus is onderworpen aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 33 %.

Daarnaast is de werknemer slechts een solidariteitsbijdrage van 13,07 % verschuldigd (tot plafond van 3.255 EUR) en geldt er een integrale fiscale vrijstelling ten belope van 2.830 EUR.

Enkel de cao’s of de toetredingsakte die neergelegd zijn ter griffie van de dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO vóór de aankondiging van het collectief ontslag met sluiting van de onderneming geven nog recht op de toekenning van een niet-recurrente bonus.

Bron:

  • Voorontwerp van programmawet