• nl
Taalkeuze

Twee steunzones zijn vastgesteld en de formulieren zijn gepubliceerd

Categorie: Sociaal   Datum: 15/05/2015
Regio’s die getroffen zijn door collectieve ontslagen en waar dus een hoge graad van werkloosheid heerst, kunnen door de Minister van Werk erkend worden als steunzone. Werkgevers die in een steunzone (materiële of immateriële) investeringen verrichten die leiden tot de creatie van nieuwe jobs kunnen voor deze nieuwe tewerkstellingen 25% vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing genieten. 

In onze nieuwsflash van 10 april 2015 gaven we aan dat de vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor investeringen in steunzones nog niet toegepast kon worden omdat er nog uitvoeringsbesluiten ontbraken. Inmiddels zijn deze besluiten gepubliceerd. 

In het Vlaams Gewest zijn er thans twee steunzones erkend voor een periode van 6 jaar vanaf 1 mei 2015:

  • een steunzone rond de stad Turnhout (omwille van de sluiting Philips Turnhout – bijlage 2A en 2B);
  • een steunzone rond de stad Genk (omwille van de sluiting Ford Genk – bijlage 3A en 3B).

Deze steunzones zijn samengesteld uit een lijst van bedrijventerreinen die opgesomd zijn in de bijlage tot het koninklijk besluit (2A en 2B voor steunzone Turnhout en 3A en 3B voor steunzone Genk).

In een bijlage aan het KB zit ook een "formulier inzake de toepassing van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing in het kader van investeringen verricht in een inrichting gelegen in een steunzone". Op dit standaardformulier moet de werkgever zijn investeringen toelichten. Hier kan u het investeringsformulier terugvinden.

Tenslotte is er ook duidelijkheid over de aangifte in de inkomstenbelasting. Om de vrijstelling te verkrijgen, moet de werkgever tijdens een driejarige (of een vijfjarige termijn indien de onderneming niet onder de regeling KMO valt) termijn aantonen in een bijlage aan zijn aangifte in de inkomstenbelasting dat de voorwaarden werden nageleefd (i.e. behoud van de nieuwe arbeidsplaats(en)).

Een uitgebreide bespreking van de nieuwe regeling inzake steunzones kan u vinden in onze nieuwsflash van 10 april 2015

Bron:

  • KB van 28 april 2015 tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 275(8) §5 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier, BS 30 april 2015, 24170;
  • KB van 28 april 2015 tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorting van BV in toepassing van de artikelen 275 (1), 275 (3), 275 (7), 275 (8) en 275 (9) van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, BS 30 april 2015, 24163.