• nl
Taalkeuze

Tweede fase tax-shift: aanpassing van de parameters van de structurele vermindering van de werkgeversbijdragen

Categorie: RSZ   Datum: 19/01/2018

De ministerraad keurde op 12 januari 2018 een ontwerp van koninklijk besluit goed over de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen.

Het ontwerp past de lage- en de hogeloongrens aan van categorie 2, die gebruikt worden bij de berekening van de structurele vermindering van de werkgeversbijdragen volgens de dubbele indexering die plaatsvond sinds de vaststelling van deze bedragen in 2016.

De parameters van de structurele vermindering, in werking getreden op 1 januari 2018, veranderen als volgt voor categorie 2:

  • lageloongrens van 7.218 naar 7.400 EUR
  • hogeloongrens van 12.484,8 naar 12.990 EUR

Het ontwerp wordt nog ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron:

  • Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen.