• nl
Taalkeuze

Uitbreiding van de doelgroepvermindering eerste aanwerving tot 4e en 5e werknemer - Uitvoeringsbesluit gepubliceerd

Categorie: RSZ   Datum: 21/03/2014

De Programmawet (I) van 26 december 2013 voorzag in een wettelijke basis voor de uitbreiding van de doelgroepvermindering ‘eerste aanwervingen’ (zie Nieuwsflash 20 december 2013). Vroeger bestond de doelgroepvermindering slechts voor de eerste 3 aangeworven werknemers. 

Sinds 1 januari 2014 wordt deze vermindering toegekend voor de eerste 5 aanwervingen.

Op 11 maart 2014 werd in het Belgisch Staatsblad een uitvoeringsbesluit gepubliceerd waarin voormelde bijdragevermindering wordt uitgewerkt:

  • De werkgever geniet voor een werknemer van een vermindering van 1.000 EUR tijdens maximum 5 kwartalen en van een vermindering van 400 EUR tijdens maximum 4 kwartalen die op de eerste 5 volgen, voor zover hij tijdens deze kwartalen minimum vier/vijf werknemers in dienst heeft. 
  • De betreffende kwartalen moeten zich in een periode van 20 kwartalen situeren, die een aanvang neemt vanaf het kwartaal dat de werkgever (in de hoedanigheid van nieuwe werkgever) een vierde/vijfde werknemer in dienst neemt.

Bron: 

  • Koninklijk besluit van 16 februari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, BS 11 maart 2014, 20782.