• nl
Taalkeuze

Vóór 1 oktober 2015 overstap naar elektronische maaltijdcheques

Categorie: Sociaal   Datum: 18/09/2015

De introductie van de elektronische maaltijdcheques enkele jaren geleden, had tot doel de administratieve lasten van alle betrokken actoren en de kosten die gepaard gaan met het systeem te doen dalen. Tot op heden hebben werkgevers (in overleg met hun werknemers) de keuze om papieren dan wel elektronische maaltijdcheques toe te kennen.

Omdat evaluaties aantonen dat het gelijktijdig bestaan van de papieren maaltijdcheques en elektronische maaltijdcheques aanleiding geeft tot een vermenigvuldiging van de administratieve lasten voor de handelaars en de werkgevers hebben de sociale partners besloten om het systeem van de elektronische maaltijdcheques te veralgemenen vanaf 1 januari 2016.

Om te vermijden dat er na deze datum nog parallel papieren en elektronische maaltijdcheques zouden bestaan, zullen:

 • de laatste papieren maaltijdcheques die aan de werknemers worden afgegeven, betrekking moeten hebben op de prestaties van september 2015;
 • alle papieren maaltijdcheques die uitgegeven worden in 2015 slechts geldig zijn tot 31 december 2015.

Voor sommige sectoren wordt de toekenning van maaltijdcheques geregeld op het niveau van het paritair comité. Sommige sectoren voorzien reeds elektronische maaltijdcheques, bijvoorbeeld in de paritaire comités 109, 110, 119, 120, 214, 215, 301.02, 301.05, 322 en 328.02. In dit geval zullen de sectoren de nodige aanpassingen moeten voorzien. 

Werkgevers die geen sectorale regeling hebben en die nog niet zijn overgeschakeld op elektronische maaltijdcheques zullen zo spoedig mogelijk, d.i. vóór 1 oktober 2015, de transitie moeten maken.

Afhankelijk van de situatie waarin u verkeert zult u desgevallend een aantal sociale documenten moeten aanpassen. Hieronder een overzicht.

Huidige situatie

Wat te doen vóór 01/10/2015?

U kent geen maaltijdcheques toe  
 • en bent niet van plan deze toe te kennen
 • U hoeft niets te wijzigen.
 • en wil deze in de nabije toekomst toekennen
 • Invoering via:
  • CAO;
  • of individuele overeenkomst(en) met aanpassing arbeidsreglement*.
   
U kent enkel papieren maaltijdcheques toe Eventuele aanpassing van de huidige CAO of individuele overeenkomst(en) (incl. arbeidsreglement*) conform de voorwaarden voor elektronische maaltijdcheques
   
U kent enkel elektronische maaltijdcheques toe U hoeft niets te wijzigen.
   
U kent zowel papieren als elektronische maaltijdcheques toe Eventuele aanpassing van de huidige CAO of individuele overeenkomst(en) (incl. arbeidsreglement*) conform de voorwaarden voor elektronische maaltijdcheques + schrapping van het keuzebeding

* Beschrijving van de modaliteiten bij diefstal of verlies van de elektronische gegevensdrager.

De maaltijdcheques die niet voldoen aan de gestelde voorwaarden worden, voor wat het werkgeversaandeel betreft, als loon beschouwd. 

Bron:

 • KB van 29 juni 2014 tot wijziging van artikel 19bis, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 24 juli 2014, 55539.