• nl
Taalkeuze

Vanaf 1 oktober 2017 ook gegevens verbindingspersoon in Limosa te melden bij detachering naar BelgiŽ

Categorie: Sociaal   Datum: 22/09/2017

Buitenlandse werkgevers die werknemers naar België sturen om er tijdelijk en/of deeltijds te komen werken, moeten voorafgaandelijk een Limosa-melding doen en bijgevolg een meldingsbewijs Limosa-1 kunnen voorleggen (www.limosa.be).

Nieuwe categorieën gegevens in Limosa

Vanaf 1 oktober 2017 worden een aantal nieuwe gegevenscategorieën aan deze Limosamelding toegevoegd, m.n.:

 • de aard van de diensten verricht in het kader van de detachering in België;
 • ingeval van uitzendarbeid, het erkenningsnummer van het buitenlands uitzendbureau, wanneer deze erkenning voorgeschreven is;
 • Wanneer de arbeid betrekking heeft op ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf nr. 124, de vermelding of de arbeider, voor de periode van de tewerkstelling in België, in toepassing van de regelingen waaraan zijn werkgever in het land van vestiging is onderworpen, al dan niet voordelen geniet die vergelijkbaar zijn met de getrouwheids- of weerverletzegels;
 • de identificatiegegevens en de contactgegevens van de verbindingspersoon, waaronder:
  • zijn naam, voornamen en geboortedatum. In het geval dat de verbindingspersoon beschikt over een Belgisch identificatienummer bij de sociale zekerheid, volstaat dit nummer;
  • de hoedanigheid waarin deze verbindingspersoon optreedt;
  • zijn fysieke en elektronische adressen alsook een telefoonnummer waarop hij kan worden gecontacteerd.

Identificatiegegevens van de “verbindingspersoon”

Voor het begrip “verbindingspersoon” wordt verwezen naar de Belgische Detacheringswet van 5 maart 2002. In deze Wet wordt de “verbindingspersoon” als volgt omschreven: “de natuurlijke persoon die wordt aangewezen door de werkgever om, voor rekening van deze laatste, het contact te verzekeren met de ambtenaren aangewezen door de Koning en met wie contact kan worden opgenomen door deze laatsten om elk document of advies te bezorgen of in ontvangst te nemen dat betrekking heeft op de tewerkstelling van de werknemers gedetacheerd in België”.

Deze verbindingspersoon kan om het even wie zijn, m.n. de werkgever zelf, een werknemer van de werkgever, een derde persoon, een dienstverlener,… 

Bron:

 • Koninklijk Besluit 14 september 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006, BS 20 september 2017, 86086