• nl
Taalkeuze

Vereenvoudigde inning en beheer van de bijdragen op (aanvullende) pensioenen - RIZIV en RVP

Categorie: Sociaal   Datum: 27/03/2013

Op (aanvullende) pensioenen wordt een bijdrage van 3,55% ten bate van het RIZIV geheven. Vanaf 1 januari 2014 zal deze RIZIV-bijdrage door de RVP worden geïnd. Zo zal de RVP belast zijn met de inning en de invordering van de twee sociale bijdragen die op pensioenen rusten, namelijk de RIZIV-bijdrage en de solidariteitsbijdrage.

In één adem werden ook de Belgische rekenregels voor de pensioenbijdragen aan de Europese regelgeving aangepast. Naargelang de situatie van betrokkene, zal vanaf 1 januari 2013 bij de vaststelling van de sociale bijdragen op Belgische pensioenen: 

  • hetzij rekening worden gehouden met de buitenlandse pensioen(en), niet alleen voor de drempelberekening maar ook voor de vaststelling van het bedrag waarop het in te houden percentage wordt toegepast. Dit leidt tot een hogere inhouding aangezien het bedrag waarop het in te houden percentage wordt toegepast stijgt.
  • hetzij een volledige vrijstelling worden toegepast. Deze vrijstelling (1) gebeurt automatisch (moet niet meer worden aangevraagd) en (2) wordt uitgebreid naar de solidariteitsbijdrage.

Voor meer informatie hieromtrent kan u terecht bij de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP).

Bron: