• nl
Taalkeuze

Vereenvoudiging van de procedure van loonoverdracht is een feit!

Categorie: Sociaal   Datum: 1/04/2016

In onze nieuwsflash van 5 juni 2015 berichtten we al over het op til staan van de vereenvoudiging van de procedure van loonoverdracht.

Loonoverdracht

Bij een loonoverdracht staat een werknemer zijn loon af ten voordele van zijn schuldeiser. De werknemer stemt ermee in dat, wanneer hij zijn schuld niet langer afbetaalt, de schuldeiser zich rechtstreeks kan wenden tot de werkgever om een deel van het loon op te eisen.

Bij overdracht van loon zijn drie personen betrokken:

  1. de overnemer = de schuldeiser ten gunste van wie de overdracht gebeurt;
  2. de overdrager = de werknemer die sommen verschuldigd aan de overnemer en bij de werkgever schuldeiser is van zijn loon;
  3. de gecedeerde schuldenaar = de werkgever die, ingevolge de overdracht, schuldenaar van de overnemer wordt.

Procedure van kennisgeving

Op heden is de procedure inzake loonoverdracht vereenvoudigd.

Een loonoverdracht heeft gevolg indien:

  1. De schuldeiser het voornemen om de overdracht uit te voeren ter kennis van de schuldenaar (werknemer) brengt.
  2. De schuldeiser een bevestiging heeft gezonden aan de werkgever dat de kennisgeving aan de werknemer werd verzonden. Vroeger moest de schuldeiser een kopij van het voornemen om een overdracht uit te voeren, sturen aan de werkgever. De werknemer kan gedurende een bepaalde termijn verzet aantekenen.
  3. Na het verstrijken van de verzetstermijn stuurt de schuldeiser aan de werkgever zijn beslissing om tot de uitvoering van de overdracht over te gaan. Onder de oude procedure diende dit te gebeuren via een eensluidend verklaard afschrift van akte van overdracht.

De communicatie tussen de schuldeiser en de werkgever (in geval van bevestiging van verzending van de kennisgeving en beslissing tot uitvoering van de loonoverdracht) kan gebeuren via aangetekend schrijven of via gerechtsdeurwaardersexploot. Op heden kan dit ook elektronisch verlopen indien er een voorafgaand akkoord is tussen de schuldeiser en de werkgever over de elektronische communicatie.

Bron:

  • Wet 7 maart 2016 houdende vereenvoudiging van de procedure betreffende de overdracht van het loon der werknemers, BS 21 maart 2016.