• nl
Taalkeuze

Vergeet de decemberafrekening vakantiegeld 2013 niet!

Categorie: Sociaal   Datum: 22/11/2013

Sinds vakantiejaar 2007 dient u als werkgever jaarlijks in de maand december te verifiëren of er voor bepaalde van uw werknemers al dan niet een afrekening van het vakantiegeld dient te gebeuren. 

Het gaat om de bedienden die in de loop van 2013 hun arbeidstijd verminderd hebben. We denken hierbij onder meer aan:

  • vermindering van arbeidsduur in onderling overleg tussen werkgever en werknemer;
  • vermindering van arbeidsduur wegens een (tijdelijke) vermindering van werk;
  • deeltijds tijdskrediet;
  • deeltijds thematisch verlof (ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatief verlof).

De afrekening van vakantiegeld in december kan vergeleken worden met de berekening en uitbetaling van vertrekvakantiegeld bij uitdiensttreding. Het grote verschil met de berekening van het vakantiegeld bij uitdiensttreding is dat de eindejaarspremie (EJP) niet in de berekeningsbasis wordt meegenomen. Het gaat hier bijgevolg zowel om het saldo als het vervroegd vertrekvakantiegeld.

Saldo vertrekvakantiegeld 

Het saldo vertrekvakantiegeld heeft betrekking op het vakantiegeld dat de bediende te weinig kreeg wegens zijn vermindering van arbeidsduur in 2013. Immers, ten gevolge van deze vermindering van arbeidsduur werd het vakantiegeld mogelijks berekend op het verlaagde loon.  

Het saldo vertrekvakantiegeld bedraagt 15,34% op het brutoloon van 2012, uitgesplitst over 7,67% (enkel), 6,8% (dubbel) en 0,87% (extra dubbel) vakantiegeld. Van dit berekende saldo vertrekvakantiegeld moeten de bedragen enkel, dubbel en aanvullend vakantiegeld die in het vakantiejaar 2013 reeds betaald zijn, in mindering gebracht worden. 

Vervroegd vertrekvakantiegeld 

Het vervroegd vertrekvakantiegeld heeft betrekking op de vakantie die in het volgend jaar 2014 moet opgenomen worden. Het betreft hier m.n. een vervroegde uitbetaling van het vakantiegeld voor 2014. Dit vakantiegeld bedraagt 15,34% van het brutoloon van 2013, eveneens uitgesplitst over 7,67% (enkel), 6,8% (dubbel) en 0,87% (extra dubbel) vakantiegeld.

Voorbeeld

Gewerkte periodes 2012 & 2013

Een bediende werkt gedurende gans 2012 voltijds (5 d/week) met een maandloon van 2.500 EUR. In 2013 blijft deze bediende verder voltijds werken (5 d/week) t.e.m. 31 mei 2013. Op 1 juni 2013 vermindert deze bediende van arbeidsduur naar een halftijdse tewerkstelling (5 d/week) aan een maandloon van 1.500 EUR. 

Bruto jaarlonen 2012 & 2013

Brutoloon verdiend in 2012 (exclusief EJP): 2.500 x 12 = 30.000 EUR.

Brutoloon verdiend in 2013 (exclusief EJP): (2.500 x 5) + (1.500 x 7) = 23.000 EUR.

Reeds opgenomen vakantie 2013

In april 2013 neemt de bediende 10 vakantiedagen in voltijds regime: 2.500 x 10/22 = 1.136,36 EUR.

In augustus 2013 neemt de bediende 10 (halve) vakantiedagen in halftijds regime: 1.500 x 10/22 = 681,81 EUR.

Dubbel en extra dubbel vakantiegeld 2013

Dubbel en extra dubbel vakantiegeld werden uitbetaald in juli 2013 op basis van halftijdse prestaties:

Dubbel vakantiegeld : 1.500 x 85% = 1.275 EUR.  

Extra dubbel vakantiegeld : 1.500 x 7 % = 105 EUR.

Berekening vakantiegeld uit te betalen in december 2013

Saldo vertrekvakantiegeld 

Brutoloon verdiend in 2012 (excl. EJP) = 30.000 EUR

Enkel saldo vertrekvakantiegeld

a) 30.000 x 7,67% = 2.301 EUR 

b) Reeds ontvangen enkel vakantiegeld in 2013:

  • april 2013 = 1.136,36 EUR.
  • augustus 2013 = 681,81 EUR.

In totaal werd in 2013 reeds 1.818,17 EUR enkel vakantiegeld ontvangen.

In december uit te betalen enkel vertrekvakantiegeld = 482,83 EUR (2.301 – 1.818,17).

Dubbel saldo vertrekvakantiegeld

a) 30.000 x 6,80% = 2.040 EUR

b) Reeds ontvangen dubbel vakantiegeld in 2013 = 1.275,00 EUR.

In december uit te betalen dubbel vertrekvakantiegeld = 765 EUR (2.040 – 1.275).

Extra dubbel saldo vertrekvakantiegeld

a) 30.000 x 0,87% = 261 EUR

b) Reeds ontvangen extra dubbel vakantiegeld in 2013 = 105 EUR.

In december uit te betalen extra dubbel vertrekvakantiegeld = 156 EUR (261 – 105).

Vervroegd vertrekvakantiegeld

Brutoloon verdiend in 2013 (excl. EJP)= 23.000 EUR + 482,83 (saldo enkel vakantiegeld) = 23.482,83 EUR

Enkel vervroegd vertrekvakantiegeld

In december uit te betalen enkel vertrekvakantiegeld = 23.482,83 x 7,67% = 1.801,13 EUR.

Dubbel vervroegd vertrekvakantiegeld

In december uit te betalen dubbel vertrekvakantiegeld  = 23.482,83 x 6,80% = 1.596,83 EUR.

Extra dubbel vervroegd vertrekvakantiegeld In december uit te betalen extra dubbel vertrekvakantiegeld = 23.482,83 x 0,87% = 204,30 EUR.

Opmerking:  

In december 2014 zal geen vervroegd vakantiegeld meer berekend moeten worden. In het BS van 21 november 2013 werd immers het KB gepubliceerd dat het vervroegd vakantiegeld bij een decemberafrekening afschaft wordt. Let op: in december 2013 dient bij een decemberafrekening wel nog vervroegd vakantiegeld te worden berekend (zie: Nieuwsflash 22 November 2013 - Decemberafrekening jaarlijkse vakantie: geen vervroegd vakantiegeld meer uit te betalen vanaf 1 januari 2014!).

Bron:

  • Art. 46, § 3 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, BS 6 april 1967