• nl
Taalkeuze

Verhoging kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen in de Vlaamse PPO vanaf 1 juli 2014

Categorie: Sectoraal   Datum: 27/06/2014

Het besluit betreffende de rechtspositieregeling voorziet in de toekenning van een kilometervergoeding aan het personeelslid dat voor dienstreizen gebruik maakt van zijn eigen voertuig. Jaarlijks op 1 juli vindt de automatische indexatie plaats van het bedrag van de kilometervergoeding.

Voor de periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015 bedraagt de vergoeding voor dienstverplaatsingen met een eigen motorvoertuig (een auto, motorfiets of bromfiets) 0,3401 EUR per afgelegde kilometer. De kilometervergoeding dekt alle kosten die gepaard gaan met het gebruik van het eigen motorvoertuig, met uitzondering van de parkeerkosten. Het bedrag is uniform voor alle graden en rangen en onafhankelijk van het belastbaar vermogen van het voertuig.

Bovenvernoemd besluit voorziet ook in de mogelijkheid om bij carpooling de vergoeding voor de bestuurder te verhogen met 0,1701 EUR per kilometer. De meereizende personeelsleden hebben geen recht op de kilometervergoeding.

De personeelsleden die voor dienstverplaatsingen gebruik maken van hun eigen fiets, hebben recht op een vergoeding 0,1735 EUR per afgelegde kilometer.

Voor dienstreizen met het openbaar vervoer of per vliegtuig worden de reële kosten vergoed die het personeelslid bewijst.

Bron:

  • Art. 156, Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 24.12.2007, 65169.