• nl
Taalkeuze

Verlenging toekenningsperiode innovatiepremies tot 1 januari 2015

Categorie: Sociaal   Datum: 6/09/2013

Sinds 2006 kunnen werkgevers werknemers die innoverende voorstellen lanceren, op een voordelige wijze belonen, m.n. via de innovatiepremie. Ondanks het feit dat deze premie oorspronkelijk voor beperkte duur werd ingevoerd, wordt zij thans voor de 4de maal verlengd, m.n. van 1 januari 2013 tot 1 januari 2015.

De innovatiepremie wordt vrijgesteld van RSZ en belastingen indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, m.n.:

 1. de premies moeten worden toegekend voor een nieuwigheid, die een daadwerkelijke meerwaarde betekent met betrekking tot de normale activiteiten van de werkgever die de premie toekent;
 2. de innovatie mag niet het voorwerp uitmaken van een voorafgaande offerteaanvraag of vraag tot bestek voor de aanschaf van producten of processen die door een derde aan diegene die de premie toekent werd gericht;
 3. de innovatie moet door de werkgever in zijn onderneming worden ingevoerd of het voorwerp zijn van een prototype, een aanvraag voor de vervaardiging van een prototype of er moeten interne onderrichtingen aanwezig zijn die erop wijzen welke wijzigingen de innovatie zal teweegbrengen in de normale activiteiten van de onderneming;
 4. de premies zijn niet toegekend ter vervanging of ter omzetting van in uitvoering van de arbeidsovereenkomst verschuldigd loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel of een aanvulling hierbij, al dan niet bijdrageplichtig voor de sociale zekerheid;
 5. de premies kunnen enkel worden toegekend aan de werknemers die via een arbeidsovereenkomst gebonden zijn aan de werkgever die de premie toekent;
 6. de totale som van de gedurende één kalenderjaar uitgekeerde premies bedraagt gezamenlijk niet meer dan 1 % van de bij de RSZ aangegeven lonen met betrekking tot dat kalenderjaar;
 7. het aantal werknemers dat van de premies geniet mag niet hoger zijn dan 10 % van het aantal werknemers tewerkgesteld door de onderneming per kalenderjaar voor de ondernemingen van 30 personen en meer en maximum 3 werknemers voor de ondernemingen die minder dan 30 werknemers tewerkstellen;
 8. per innovatie mogen er niet meer dan 10 werknemers van een premie genieten;
 9. het bedrag van de premies uitbetaald per werknemer mag per kalenderjaar niet meer bedragen dan een maandloon;
 10. de criteria, de procedures en de identificatie van het project waarop de premies betrekking hebben, moeten worden bekendgemaakt binnen de onderneming en moeten worden medegedeeld aan de minister die de Economie in zijn bevoegdheden heeft, die bij besluit de modaliteiten van deze mededeling vaststelt.

Bron:

 • Wet van 17 augustus 2013 betreffende de modernisering van het arbeidsrecht en houdende diverse bepalingen,  BS 29 augustus 2013, 56888.