• nl
Taalkeuze

Versoepelingen inzake deeltijdse arbeid treden bijna in werking!

Categorie: Sociaal   Datum: 15/09/2017

De wetgeving omtrent werkbaar en wendbaar werk voorziet vanaf 1 oktober 2017 in een vereenvoudiging van de na te leven formaliteiten bij deeltijdse tewerkstelling. Denk maar aan de afschaffing van de verplichte opname van alle vaste en variabele deeltijdse uurroosters in het arbeidsreglement en de soepelere bekendmakingsprocedure bij variabele deeltijdse tewerkstelling.

Daarnaast wordt ook voorzien in een verhoging van het krediet aan bijkomende uren bij een variabele deeltijdse tewerkstelling.

Geen verplichte opname meer van alle vaste en variabele deeltijdse uurroosters in het arbeidsreglement!

Vanaf 1 oktober 2017 vervalt de verplichting om alle vaste en variabele deeltijdse uurroosters in het arbeidsreglement op te nemen.

Bij een variabel werkrooster moet enkel nog een algemeen kader opgenomen worden in het arbeidsreglement.

Dit algemeen kader vermeldt minstens:

  • Het dagelijkse tijdsvak waarbinnen de arbeidsprestaties kunnen worden voorzien;
  • De dagen van de week waarop de arbeidsprestaties kunnen worden voorzien;
  • De minimale en maximale dagelijkse arbeidsduur en indien de deeltijdse arbeidsregeling variabel is ook de minimale en maximale wekelijkse arbeidsduur;
  • De wijze waarop en termijn waarbinnen de deeltijdse werknemers in kennis worden gesteld van hun uurroosters.

Ter herinnering: een werknemer met een variabele arbeidsregeling is een werknemer waarvan de wekelijkse arbeidsduur steeds verschillend is en de arbeidsduur gemiddeld nageleefd moet worden over een referteperiode van een kalenderjaar of een periode van 12 opeenvolgende kalendermaanden.

Bij een vaste deeltijdse tewerkstelling hoeft het uurrooster ook niet meer uitdrukkelijk opgenomen te worden in het arbeidsreglement. Deze staat immers steeds vermeld in de individuele arbeidsovereenkomst die schriftelijk moet worden opgesteld. Een vaste wekelijkse arbeidsregeling houdt in dat de wekelijkse arbeidsduur steeds dezelfde is (bv. altijd 20 uur per week). Deze vaste wekelijkse arbeidsregeling kan via een vast (of in cyclus) of variabel uurrooster worden ingevuld.

Het vast deeltijds uurrooster moet wel inpasbaar zijn in de arbeidstijd vastgelegd in het arbeidsreglement.

Ter kennis brengen van individueel deeltijds variabel rooster

De individuele deeltijdse variabele roosters moeten ter kennis gebracht worden aan de betrokken werknemers via een schriftelijk en door de werkgever gedateerd bericht op de wijze en binnen de termijn zoals vermeld in het algemeen kader in het arbeidsreglement.

Deze roosters moet u op een betrouwbare, geschikte en toegankelijke manier ter kennis brengen.

U kan bijvoorbeeld opteren voor een kennisname per brief, per fax, e-mail, een bericht op intranet,..

Deze uurroosters moeten minstens 5 werkdagen op voorhand worden bekendgemaakt.

Bewaringsplicht afschrift arbeidsovereenkomst

Bij een deeltijdse tewerkstelling moet een afschrift van de arbeidsovereenkomst van de deeltijdse arbeider met de uurroosters en de identiteit van de betrokken werknemer bewaard worden op de plaats waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd.

Dit afschrift kan vanaf 1 oktober 2017 zowel in papieren vorm als op elektronische manier worden bewaard.

Verhoging krediet bijkomende uren bij deeltijdse variabele tewerkstelling

Bij deeltijdse tewerkstelling geldt een specifiek systeem van krediet aan bijkomende uren waarvoor geen overloontoeslag verschuldigd is.

De regelgeving inzake de bijkomende uren maakt een onderscheid tussen een deeltijdse vaste tewerkstelling en een deeltijdse variabele tewerkstelling.

Referteperiode Vaste deeltijdse tewerkstelling Variabele deeltijdse tewerkstelling
  t.e.m. 30/9/2017 vanaf 1/10/2017 t.e.m. 30/9/2017 vanaf 1/10/2017
kwartaal 12 kredieturen/
kalendermaand
12 kredieturen/ kalendermaand 39 kredieturen 42 kredieturen
semester 12 kredieturen/ kalendermaand 12 kredieturen/
kalendermaand
39 kredieturen 84 kredieturen
kalenderjaar 12 kredieturen/
kalendermaand
12 kredieturen/
kalendermaand
39 kredieturen 168 kredieturen

Samenvatting

Formaliteiten deeltijdse tewerkstelling T.e.m. 30/9/2017 Vanaf 1/10/2017
Arbeidsovereenkomst? Verplicht geschreven arbeidsovereenkomst vóór aanvang van deeltijdse prestaties
Afwijkingen op normale rooster? Geschreven document met aantal verplichte vermeldingen, maar ander document of controlemiddel zijn mogelijk Systeem tijdsopvolging kan afwijkingsdocument vervangen
Bijhouden arbeidsovereenkomst op plaats waar arbeidsreglement kan geraadpleegd worden Papieren vorm Papieren of elektronische vorm
Opname roosters in arbeidsreglement? Alle roosters Vaste en variabele deeltijdse roosters: algemeen kader voorzien
Bekendmaken variabele roosters Dubbele bekendmaking:
  • 5 werkdagen op voorhand aan werknemer
  • Aanplakking in onderneming vóór begin van arbeidsdag
Op betrouwbare en toegankelijke schriftelijke manier aan werknemer ter kennis brengen in principe 5 werkdagen op voorhand

Indien u hieromtrent nog bijkomende vragen zou hebben of bijstand wenst bij het actualiseren van uw arbeidsreglement, kan u steeds contact opnemen met uw dossierbeheerder of met de juridische dienst binnen EASYPAY GROUP (contact: info@easypay-group.com). Wij helpen u alvast graag verder!

Bron:

  • Wet 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, BS 15 maart 2017, 35718.
  • KB van 23 maart 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 1990 tot gelijkstelling van sommige prestaties van deeltijds tewerkgestelde werknemers met overwerk, BS 5 april 2017, 48382.