• nl
Taalkeuze

Versterking structurele vermindering

Categorie: Sociaal   Datum: 28/06/2013

Welke werknemers en werkgevers?

De structurele vermindering RSZ is van toepassing op alle werkgevers die volledig onderworpen werknemers tewerkstellen.

“Volledig onderworpen werknemers” zijn werknemers die onderworpen zijn aan alle sociale zekerheidsstelsels: 

 • de rust- en overlevingspensioenen voor werknemers;
 • de ziekte- en invaliditeitsverzekering, sector geneeskundige verzorging; 
 • de ziekte- en invaliditeitsverzekering, sector uitkeringen;
 • de werkloosheid; 
 • de kinderbijslagen; 
 • de beroepsziekten; 
 • de arbeidsongevallen; 
 • de jaarlijkse vakantie.

De werknemer moet aan geen andere voorwaarden voldoen. 

Openbare sector? Enkel de sectoren die werknemers kunnen tewerkstellen die onder alle stelsels vallen komen hiervoor in aanmerking (zoals kerkfabrieken, erkende maatschappijen voor het bouwen van goedkope woningen, polders en wateringen, bepaalde plaatselijke vervoermaatschappijen, ...). Aangezien de meeste statutaire en contractuele personeelsleden van de openbare sector echter niet onder alle socialezekerheidsregelingen vallen, zal deze structurele vermindering eerder uitzondering zijn. 

Berekening van de RSZ-vermindering

Het bedrag van de structurele vermindering wordt, onder andere, berekend rekening houdend met een lage loongrens (S0) en een hoge loongrens (S1). Vanaf 1 april 2013 zijn deze loongrenzen aangepast waardoor er meer werknemers in aanmerking komen voor de structurele vermindering. Op 1 januari 2014 zullen deze opnieuw worden aangepast. 

Aanpassing vast forfaitair bedrag (F):

 • vanaf 1 april 2013: categorie 1= 452,50 EUR
 • vanaf 1 januari 2014: categorie 1 = 455,00 EUR

Aanpassing hoge loongrens (S1):

 • vanaf 1 april 2013: alle categorieën ( m.u.v. beschutte werkplaatsen): 13.359,80 EUR (i.p.v. 12.484,80 EUR) 
 • vanaf 1 januari 2014: alle categorieën ( m.u.v. beschutte werkplaatsen): 13.401,07 EUR (i.p.v. 13.359,80 EUR)

Aanpassing lage loongrens (S0) :

 • vanaf 1 april 2013: categorie 1: 5.575,93 EUR ( i.p.v. 5.900 EUR) 
 • vanaf 1 januari 2014: categorie 1: 5.560,49 EUR ( i.p.v. 5.575,93)

Het bedrag van de RSZ-vermindering varieert naargelang de categorie waartoe de werknemer behoort:

 • categorie 1: werknemers die niet tot categorie 2 of 3 behoren;
 • categorie 2: werknemers tewerkgesteld door werkgevers die onder het toepassingsgebied van de sociale maribel vallen (met uitzondering van de werknemers tewerkgesteld bij een werkgever onder het PC voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp en PC voor de erkende beschutte werkplaatsen);
 • categorie 3: werknemers tewerkgesteld in een erkende beschutte werkplaats

De huidige formule voor de structurele vermindering is: 

Categorie 1 452,50 + 0,1620 x (5.575,93 – S) + 0,0600 x (W – 13.359,80)

Categorie 2 0,00 + 0,2557 x (6.150,00 – S) + 0,0600 x (W – 12.484,80)

Categorie 3 471,00 + 0,1785 x (7.225,00 – S) + 0,0600 x (W – 12.484,80)

S = refertekwartaalloon 

W = loonmassa die per tewerkstellingslijn driemaandelijks wordt aangegeven

Bron:

 • Koninklijk Besluit van 12 juni 2013 tot uitvoering van artikel 331 van de programmawet van 24 december 2002 en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofstuk 7 van titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, BS 27 juni 2013, 40890.
 • Website RSZ: structurele vermindering – www.socialsecurity.be