• nl
Taalkeuze

Vlaams Taaldecreet aangepast

Categorie: Sociaal   Datum: 25/04/2014

Het Vlaams Taaldecreet bepaalde dat iedere werkgever met exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied uitsluitend het Nederlands moet gebruiken in alle betrekkingen tussen de werkgever en de werknemer. 

In het arrest van 16 april 2013 oordeelde het Hof van Justitie echter dat het decreet in strijd is met het vrij verkeer van werknemers. Meer bepaald werd de verplichting om op straffe van nietigheid elke arbeidsovereenkomst met een grensoverschrijdend karakter enkel in het Nederlands op te stellen, in strijd bevonden met het vrij verkeer van werknemers (zie ook onze Nieuwsflash van 19 april 2013). 

Het Vlaams Parlement heeft nu het Vlaams Taaldecreet op een aantal punten bijgestuurd. 

Als principe blijft gehandhaafd dat de te gebruiken taal in sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers met een exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied het Nederlands is. Dit geldt tevens voor de wettelijk voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen. Het betreft o.a. de arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement, de loonfiches, …

In het nieuwe Taaldecreet wordt nu echter bijkomend de mogelijkheid voorzien om voor individuele arbeidsovereenkomsten (naast een Nederlandstalige versie) rechtsgeldig een versie op te maken in een andere taal: ofwel in een officiële taal van de Europese Unie (EU) ofwel in een officiële taal van een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER). 

Voorwaarde hierbij is dat de werknemer:

  • Ofwel zijn woonplaats heeft op het grondgebied van 1 van de andere lidstaten van de EU of van de EER;
  • Ofwel zijn woonplaats heeft op het Belgisch grondgebied en heeft gebruikgemaakt van zijn recht op vrij verkeer van werknemers of van de vrijheid van vestiging;
  • Ofwel valt onder het vrij verkeer van werknemers op grond van een internationaal of supranationaal verdrag.

Daarnaast bepaalt het aangepast decreet dat de Nederlandstalige versie voorrang krijgt als er een verschil bestaat tussen de versie in het Nederlands en de versie in een andere taal. 

Tot slot wordt ook de verjaringstermijn voor inbreuken op de taalwetgeving van 1 jaar vervangen door een termijn van 5 jaar.

Inwerkingtreding: De nieuwe bepalingen treden in werking op 2 mei 2014.

Bron: 

  • Decreet van 14 maart 2014 tot wijziging van artikel 1, 2, 4, 5, 12 en 16 van het decreet van 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de door de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen, BS 22 april 2014, 34369.