• nl
Taalkeuze

Vlaams minister Muyters schrijft beleidsbrief: hervormingen doorzetten en verder evalueren

Categorie: Sociaal   Datum: 4/11/2016

Twee jaar na de start van de legislatuur publiceert Vlaams minister van Werk, Philippe Muyters, zijn 100 pagina’s tellende beleidsbrief Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie 2016-2017.

In deze beleidsbrief maakt Minister Muyters een tussentijdse evaluatie van wat reeds werd gerealiseerd en wat we nog mogen verwachten.

De rode draad doorheen de beleidsbrief bestaat erin de geplande hervormingen aan te houden met als doel de tewerkstellingsgraad te verhogen. We pikten er enkele onderwerpen uit.

Duaal stelsel van leren en werken

In het kader van het duaal stelsel van leren en werken kan sinds 1 september 2016 enkel nog met twee overeenkomsten worden gewerkt, met name de “stageovereenkomst alternerende opleiding” en de “overeenkomst alternerende opleiding”. Dit is een harmonisering en vereenvoudiging van de leerovereenkomsten.

Er worden gesprekken gestart tot samenwerking van de Franse en Duitse gemeenschap, alsmede met de buurlanden, zodat daar ook leerovereenkomsten en werkplekken mogelijk worden.

In 2016-2017 wordt in datzelfde kader van duaal leren en werken, een regeling rond incentives voor bedrijven uitgewerkt. Deze financiële incentives moeten helpen om ondernemingen over de streep te trekken om werk te maken van kwalitatieve werkplekken.

Tijdelijke werkervaring en levenslang leren

In 2017 wil minister Muyters komen tot een grondige hervorming van de verschillende systemen tijdelijke werkervaring voor werkzoekenden en legt daarom een sterke focus op het versterken van vaardigheden en de uitstroom naar het normaal economisch arbeidscircuit. Zowel de heroriëntering van artikel 60 als hervorming van PWA (naar wijk-werken) zullen in 2017 operationeel van start gaan.

Om de deelname aan levenslang leren en de inzetbaarheid van werknemers in Vlaanderen te verhogen, zal in 2017 een hervorming van de opleidingsincentives voor werkenden worden voorzien.

Een vereenvoudigd en doelmatig doelgroepenbeleid

Op 1 juli 2016 ging het nieuwe doelgroepenbeleid voor jongeren, 55-plussers en personen met een arbeidshandicap van start. Het nieuwe beleid betekent een drastische vereenvoudiging van het aantal maatregelen en doelgroepen. In 2017 staat nog een hervorming van de werkhervattingstoeslag 55+ gepland.

Jongeren 55+ers Personen met een arbeidshandicap
  55-59-jarigen 60+ers  
Leerlingen in alternerende opleiding: max. 1.000 EUR/kwartaal gedurende opleiding      
Laaggeschoolden:
max. 1.150 EUR/kwartaal
Bij aanwerving:
max. 1.150 EUR/kwartaal gedurende twee jaar
Bij aanwerving:
1.500 EUR/kwartaal gedurende twee jaar
Behoud van VOP (compensatie rendementsverlies)
Middengeschoolden:
max. 1.000 EUR/kwartaal gedurende twee jaar
In dienst:
max. 600 EUR/kwartaal
In dienst:
1.150 EUR/kwartaal
Uitbreidingen VOP (doorstroom sociale economie, zelfstandigen in bijberoep)

Outplacement

Een aantal bevoegdheden inzake outplacement (goedkeuring outplacementaanbod, inhoudelijke vereisten, terugbetaling outplacementkosten en een sanctioneringsmechanisme) werden overgedragen aan de gewesten en gemeenschappen. De voorbereidingen om deze bevoegdheden op Vlaams niveau in te kantelen zijn lopende.

Zorgkrediet

De Vlaamse regering heeft de keuze gemaakt om de loopbaanonderbreking in de publieke sector te hervormen naar een zorgverlof. Sinds 2 september 2016 is het Zorgkrediet in de plaats gekomen van de loopbaanonderbreking in de Vlaamse openbare sector, voor onderwijs, de Vlaamse overheid en de lokale besturen.

Het recht op zorgkrediet is gebaseerd op zorgmotieven (zorg voor een kind, kind met een handicap, zwaar ziek gezins-of familielid en palliatieve zorg) en opleiding (bijkomend motief in afwachting van een hervorming van de opleidingsincentives).
Betaald verlof in functie van eindeloopbaan is geen zorgmotief. Daarom is er geen nieuwe instroom meer mogelijk in het eindeloopbaanstelsel en zullen de lopende dossiers uitdoven.

De aanmoedigingspremie, die aanvullend was bovenop een federale eindeloopbaanregeling in het kader van de loopbaanonderbreking openbare sector, werd opgeheven. De aanmoedigingspremies bovenop de federale thematische verloven (met name ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief verlof) werden geïntegreerd in de nieuwe premie voor zorgkrediet.

Voor een extensieve lezing verwijzen we naar de eigenlijke beleidsbrief van minister Muyters. Deze beleidsbrief kan geconsulteerd worden op de website van het Vlaams Parlement.

Bron: