• nl
Taalkeuze

Vlaanderen lanceert de 'activeringsstage'!

Categorie: Sociaal   Datum: 14/04/2017

Een activeringsstage is een stage die openstaat voor werkzoekenden bij wie een medisch, mentaal, psychisch, psychiatrisch of sociaal probleem, of een combinatie van die problemen, de inschakeling op de arbeidsmarkt verhindert. De stage oriënteert de werkzoekende naar betaald werk en bereidt de werkzoekende voor op betaald werk door zijn algemene basisvaardigheden te versterken en door drempels weg te werken die de inschakeling op de arbeidsmarkt bemoeilijken of verhinderen.
De activeringsstage maakt integraal deel uit van een intensief en specifiek begeleidingstraject met het oog op psycho-medisch-sociale remediëring. De VDAB kan aan werkzoekenden die geactiveerd worden via een intensief en specifiek begeleidingstraject, een activeringsstage voorstellen bij een werkgever.

De VDAB bepaalt de duur van de activeringsstage naargelang de afstand tot de arbeidsmarkt. De activeringsstage heeft een maximale doorlooptijd van zes maanden. Een activeringsstage kan niet verlengd worden.

Een beschrijving van de acties om de beginsituatie in kaart te brengen, wordt bij de aanvang van de activeringsstage bepaald en door de VDAB goedgekeurd. Op het einde van de activeringsstage wordt een opleidings- of trajectplan opgemaakt, tenzij blijkt dat de stagiair niet toeleidbaar is naar de arbeidsmarkt. Tijdens de duur van de activeringsstage wordt de werkzoekende regelmatig opgevolgd door de VDAB. De werkgever waarbij de stage wordt aangevat staat in voor de ondersteuning van de werkzoekende op de werkvloer.

De werkzoekende die een activeringsstage volgt, heeft recht op een forfaitaire verplaatsingsvergoeding, een overnachtingsvergoeding (indien dit noodzakelijk zou blijken) en een terugbetaling van bepaalde uitgaven inzake kinderopvang.

Voor de uitvoering van de activeringsstage wordt tussen de VDAB, de stagiair en de werkgever een overeenkomst gesloten, waarvan de raad van bestuur van de VDAB het model bepaalt.
De overeenkomst bevat ten minste de volgende elementen:

 1. de identiteit van de partijen;
 2. de aanvangsdatum van de activeringsstage en de vermoedelijke duur ervan;
 3. de omschrijving van de activiteiten die in het kader van de activeringsstage plaatsvinden op de werkvloer;
 4. de rechten en de plichten van de partijen, onder andere:
  • de vergoedingen en premies;
  • de begeleiding en evaluatie;
  • het naleven van voorschriften inzake veiligheid en A.R.A.B.;
  • het respecteren van de privacy.

Deze maatregel treedt in werking op 11 april 2017 en is van toepassing op de activeringsstages die aanvatten vanaf de inwerkingtreding van dit besluit.

Bron:

 • Besluit van 10 maart 2017 van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wat betreft de activeringsstage, BS 11 april 2017,49936.