• nl
Taalkeuze

Voorafname Decreet Lokaal Bestuur in werking op 8 juli 2016

Categorie: Sociaal   Datum: 1/07/2016

Met de publicatie van het decreet van 3 juni 2016 voert Vlaanderen wijzigingen uit in de wetgevende teksten die de werking van gemeenten, provincies en OCMW’s regelen. Het betreft concreet volgende wetteksten:

  • Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
  • Provinciedecreet van 9 december 2005;
  • Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

De krachtlijnen van dit wijzigingsdecreet strekken er o.a. toe de gemeenten, provincies en OCMW’s meer autonomie te verlenen in hun personeelsbeleid en interne organisatie door de keuzevrijheid te verschaffen om het personeel al dan niet op statutaire of contractuele basis aan te werven, meer mogelijkheden te verlenen om statutair personeel ter beschikking te stellen, minder strikte regels over personeelsevaluatie op te leggen, grote steden toe te laten om een ander loon- en verlofbeleid te voeren, samenwerkingsverbanden met andere overheidsinstanties voor werving en selectie van personeel op te zetten, ...

Deze nieuwe wetgeving treedt - met uitzondering van een aantal bepalingen - in werking op 8 juli 2016.

Bron:

  • Decreet van 3 juni 2016 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, B.S. 28.06.2016, 39017.