• nl
Taalkeuze

Vrijstelling doorstorting BV wetenschappelijk onderzoek: mogelijk om bindend advies te vragen aan POD Wetenschapsbeleid

Categorie: Fiscaal   Datum: 4/04/2014

In onze nieuwsflash van 14 juni 2013 kunt u meer informatie terugvinden over deze en andere wijzigingen die al doorgevoerd werden inzake de vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing wetenschappelijk onderzoek.

Vanaf heden kan voor onderzoeks- en/of ontwikkelingsprojecten of –programma’s een bindend advies gevraagd worden aan de POD Wetenschapbeleid. In dit advies gaat de POD Wetenschapsbeleid na of voldaan is aan de voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op de vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing wetenschappelijk onderzoek.

De procedure die doorlopen dient te worden is in hoofdlijnen de volgende:

  • De aanvraag moet ofwel schriftelijk ofwel op elektronische wijze gericht worden aan de POD Wetenschapsbeleid.
  • De POD Wetenschapsbeleid controleert binnen een termijn van één maand die aanvangt de dag na de ontvangst van de aanvraag, de aanvraag op zijn volledigheid, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
  • In principe wordt binnen een termijn van drie maanden door de POD Wetenschapsbeleid een advies gegeven.

    Deze termijn van drie maanden vangt aan op het moment dat de aanvraag geacht wordt volledig te zijn, dus hetzij na het bekomen van alle gevraagde aanvullingen of mondelinge toelichtingen, wat door de overheidsdienst wordt bevestigd binnen de veertien dagen na het bekomen van de laatste aanvullingen of mondelinge toelichtingen, hetzij na het verstrijken van de termijn van één maand wanneer de overheidsdienst geen vragen heeft gesteld aan de aanvrager.

    Dit advies is bindend zowel voor de aanvrager, als voor de FOD Financiën.

    Indien de POD Wetenschapsbeleid de termijn overschrijdt waarbinnen advies moet gegeven worden, creëert het feit dat de termijn overschreden is op zich geen rechten in hoofde van potentiële begunstigden ten aanzien van de FOD Financiën.

Bron: 

  • KB  24 maart 2014 tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van artikel 275, §§ 2 en 3, van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 31 maart 2014, 27793.