• nl
Taalkeuze

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor starters weldra van toepassing?

Categorie: Sociaal   Datum: 26/06/2015

Het ontwerp van programmawet bevat een nieuwe maatregel om startende ondernemers te ondersteunen, met name een vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor starters.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen?

De werkgever moet onderstaande voorwaarden vervullen:

 • onder het toepassingsgebied van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités vallen;
 • aan de KMO-definitie voldoen;
  Onder een kleine vennootschap wordt verstaan een vennootschap met rechtspersoonlijkheid die voor het laatste en het voorlaatste afgesloten boekjaar niet meer dan één van volgende criteria overschrijden:
  • Jaargemiddelde van personeelsbestand: 50;
  • Jaaromzet, exclusief BTW: 7.300.000 EUR;
  • Balanstotaal: 3.650.000 EUR,
  tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 werknemers bedraagt
  Natuurlijke personen beantwoorden mutatis mutandis aan de criteria van de KMO-definitie.
 • sinds ten hoogste 48 maanden ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
  Indien de werkgever een werkzaamheid voortzet, die voorheen werd uitgeoefend door een natuurlijke persoon of een andere rechtspersoon, vangt de termijn van 48 maanden aan op het ogenblik van de eerste inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen door die natuurlijke of rechtspersoon.

Een aantal ondernemingen komen niet in aanmerking voor de vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing. Het gaat onder meer om de ondernemingen waarvoor een aangifte of vordering tot faillietverklaring is ingesteld.

Bedrag vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing?

De werkgever is vrijgesteld om 10% van de bedrijfsvoorheffing door te storten. Dit percentage wordt opgetrokken tot 20% wanneer de werkgever op het einde van het belastbaar tijdperk aan tenminste twee van de drie onderstaande criteria, waarvan de bedragen in EUR niet worden geïndexeerd, voldoet:

 • Het balanstotaal bedraagt niet meer dan 350.000 EUR;
 • De omzet exclusief de BTW bedraagt niet meer dan 700.000 EUR;
 • Het gemiddelde personeelsbestand gedurende het jaar bedraagt niet meer dan 10.

Cumul met andere vrijstellingen?

De vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen kan gecumuleerd worden met alle andere vrijstellingen doorstorting bedrijfsvoorheffing.

Inwerkingtreding?

Deze maatregel zou in werking treden op de bezoldigingen die worden betaald of toegekend vanaf 1 juli 2015. Deze datum is echter nog steeds onder voorbehoud gelet op het feit dat het op heden nog steeds gaat om een ontwerpwetgeving.

Concreet zullen ondernemingen die minder dan 4 jaar ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen op het ogenblik van inwerkingtreding van deze maatregel nog in aanmerking komen voor deze vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing starters.

Er ontbreekt ook nog een KB dat de toepassingsmodaliteiten bepaalt.

Bron: 

 • Ontwerp van programmawet DOC 54 1125/001.